Företagshälsovårdssamarbete och företagshälsovårdens tjänster om arbetslöshet hotar samt i fall av permitteringar och uppsägningar

Ändamålet med företagshälsovårdssamarbetet då arbetslöshet hotar samt i permitterings- och uppsägningssituationer är att stöda personalens arbetsförmåga och arbetshälsa samt främja smidiga lösningar för arbetsplatsens verksamhet.

Verksamhetsgrund

Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovårdstjänster omfattar hela personalen (Lag om företagshälsovård 1383/2001). Arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter samt företagshälsovården ska samarbeta planmässigt och målinriktat för att genomföra lagen om företagshälsovård (SRF 708/2013, 1 §).

Enligt företagshälsovårdslagstiftningen ska företagshälsovården ge information, råd och vägledning om arbetslöshet hotar (FhvL 1383/2001, 2. och 4. §, 12. §:n 1. mom, 2. punkten och punkterna 4-6 samt 17. § och SRF 708/2013, 7. § 2. mom, 9.punkten och 8. – 10. §).

Syfte och mål

Företagshälsovårdens tjänster om arbetslöshet hotar samt i fall av permitteringar och uppsägningar

I situationer där arbetsplatsernas verksamhetsförutsättningar försvagas, kan det ha som följd att verksamheten måste anpassas, vilket kan innebära nedskärningar i personalen. Anvisningen är innehållsmässigt strukturerad så, att den belyser ledningens, arbetstagarnas, chefers, representanter för personalens och företagshälsovårdens perspektiv samt det samarbete som ingår.  

När arbetsgivaren bereder beslut som berör ordnande av företagshälsovård, ändring av verksamheten eller genomförande av verksamheten bör detta ske genom samarbetsförfarande med arbetstagarna eller deras företrädare (FhvL 8 §).

De förebyggande företagshälsovårdstjänsterna är tillgängliga för arbetsplatserna och de anställda, även beträffande de permitterade, då arbetsavtalen eller tjänsteförordnandena enligt anställningsförhållandena är i kraft. 

Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster enligt företagshälsovårdsavtalet för den arbetstagare som blivit uppsagd av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde, under förutsättning att arbetstagaren innan anställningsförhållandet upphörde har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem (5) år och arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda. 

Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård upphör när den som sagts upp övergår till en annan arbetsgivare genom ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som gäller tills vidare eller för viss tid i minst sex månader och övergår till att omfattas av företagshälsovården hos den arbetsgivaren. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om att han eller hon anställts av en annan arbetsgivare och omfattas av företagshälsovården hos den arbetsgivaren (FhvL 2 § 3. mom.). 

Arbetsgivaren ska informera såväl personalen som företagshälsovårdsproducenten om överenskommen praxis. 

Andra företagshälsovårdstjänster än de som arbetsgivaren är skyldig att organisera, såsom sjukvårdstjänster, står till förfogande enligt överenskommelserna i avtalet om företagshälsovårdstjänster. 

Företagshälsovården ska ha beredskap att agera efter att man fått information om risker för hälsa och säkerhet. Man ska nyttiggöra beredskapen inför hot om arbetslöshet till exempel då arbetsplatsen har beslutat inleda förhandlingar om att eventuellt anpassa personalstyrkan. Företagshälsovårdens verksamhet ska vara planmässig och till sitt innehåll följa god företagshälsovårdspraxis. 

I situationer då det finns risk för arbetslöshet ska företagshälsovården vid behov ge förslag till stödåtgärder för arbetsplatsen och dess personal. 

Åtgärder

Företagshälsovårdens åtgärder bygger på arbetsplatsens behov och man ska i samarbete med arbetsgivaren komma överens om hur de ska genomföras. I företagshälsovårdens verksamhetsplan bör information ingå vilka åtgärder företagshälsovården ska vidta i samband med permitteringar och uppsägningar. 

När det sker nedskärningar i personalstyrkan på grund av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, bör företagshälsovårdens åtgärder riktas till alla nivåer inom organisationen. Företagshälsovården kan medverka som sakkunnig i samarbete med arbetsplatsen vid planering och beslut om vilka stödåtgärder riktas till dem som sägs upp, permitteras och personal som arbetar kvar. 

Arbetsplatsen behöver information om företagshälsovårdens tjänster som stöder arbetshälsa och arbetsförmåga, välbefinnande i arbetet och dess experthjälp. Vid rådgivning och vägledning i ärenden som berör anpassning av personalstyrkan bör företagshälsovårdens sakkunskap nyttiggöras multiprofessionellt.

Situationer på arbetsplatsen som innefattar permitteringar och uppsägningar belastar också dem som ställs inför att fatta beslut och genomföra permitteringarna och att säga upp arbetstagare. Det är skäl att i verksamheten ge akt på  arbetsgivar-representanternas arbetshälsa. Rådgivnings- och vägledningsverksamhet i grupp är också att rekommendera i dessa fall för arbetsgivarrepresentanterna, där frågor som berör gruppdynamik förorsakad av osäkerhet och med vilka medel man kan hantera dessa. 

Företagshälsovården ska ge anvisningar och råd om fortsatta åtgärder till dem som blir arbetslösa eller permitterade och exponeras i arbetet vilket medför särskild fara för ohälsa. Även för andra ska företagshälsovården bedöma behovet av såväl professionell som medicinsk rehabilitering och anvisa till behövliga fortsatta åtgärder.  Utöver detta kan företagshälsovården bidra med hjälp att hantera den nya livssituationen. Företagshälsovården hänvisar vid behov personen till primärhälsovården eller till något annat servicesystem.  

God praxis

Information, rådgivning och vägledning - företagshälsovårdens tjänster om arbetslöshet hotar samt i fall av permitteringar och uppsägningar   

I dessa situationer är information, rådgivning och vägledning, de tjänster företagshälsovården erbjuder arbetsplatsens ledning, chefer, arbetstagare, arbetsgemenskapen och övriga samarbetsparter. Syftet är att genom arbetsplatsens och företagshälsovårdens samarbete (företagshälsovårdssamarbete) stöda personalens arbetsförmåga, arbetshälsa och att få arbete.

Företagshälsovården bör ha en tillräcklig kunskapsgrund om arbetsplatsen. Rådgivningen och vägledningens innehåll baserar sig alltid på individuella behov, både när det gäller arbetstagaren och arbetsplatsen. Målsättningen utgår från dessa behov, så att verksamheten kan planeras ändamålsenligt. 

Verksamheten innebär att erbjuda sakkunskap om faktorer som är viktiga för hälsan, ge råd och vägledning såväl individuellt som i grupp om hur man bibehåller arbetsförmågan och främjar möjligheten att få arbete. Exempel på innehåll och samarbete presenteras nedan. 

Delegationen för företagshälsovård vid Social- och hälsovårdsministeriet har behandlat anvisningen 19.5.2022

Våra experter

Owe Österbacka

E-post
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2328