Suojavaatetus

Suojavaate on henkilönsuojain, joka suojaa kemikaaliselta, mekaaniselta tai fysikaaliselta vaaralta tai haitalta. Se voi suojata esimerkiksi kuumuudelta, tulelta, kemikaaleilta, kylmältä, sateelta tai se lisää näkyvyyttä. Tälle sivulle on koottu suojavaatetusohjeistuksia erilaisiin työskentelyolosuhteisiin.

Oikeanlaisen ja sopivan suojavaatetuksen avulla voi lisätä työviihtyvyyttä, -turvallisuutta ja tuottavuutta. Yrityskohtainen vaatetus antaa kuvan yrityksen imagosta.

Päällysvaatetuksen tarkoitus on suojata ulkoisilta vaaroilta ja haitoilta sekä muilta ympäristötekijöiltä. Välivaatetuksen tarkoitus on eristää kylmältä tai kuumalta. Alusvaatetuksen tarkoitus on siirtää hiki ja kosteus vaatetuksen ulompiin kerroksiin. On tärkeää varmistaa suojavaatteen, päähineen, käsineiden, jalkineiden ja muiden suojainten yhteensopivuus.

Valinta

Selvitä vaatevalinnan taustatiedoiksi

  • työympäristön vaaratekijät, suojaustarve ja haitallisuuden aste, altistusaika ja tarvittava suojaustaso työtehtävän mukaisesti
  • läheltä-piti tapaukset/tapaturmat, todetut allergiat tai ammattitaudit sekä muut vaatimukset, esimerkiksi hygieniavaatimukset
  • ergonomiset vaatimukset: työn vaatimat työasennot, työliikkeet, käytettävät työvälineet, työkalut ja työmenetelmät
  • työntekijöiden antama palaute
  • käytettävä pesun ja huollon soveltuvuus käytössä olevaan huoltoprosessiin. Määritä tarvittava vaatemäärä/henkilö ja ota huomioon vaatteiden kiertoaika huollossa.
  • vaatetuksen sopivuus samanaikaisesti käytettävien suojainten kanssa
  • markkinoilla olevat työhön soveltuvat tuotteet.

Suojavaatetus kuuluu henkilönsuojaindirektiivin piiriin ja sen tulee olla EY-tyyppitarkastettu ja CE-merkitty. Standardit määrittelevät suojavaatetuksen tekniset vaatimukset. Suojavaatteessa on EN-standardin lyhenne ja sen merkinnässä on standardikohtainen tunnuskuva ja suojaustaso. Suojavaatetus on henkilönsuojain.

Työvaatteessa ei ole erityistä suojausominaisuutta. Se on ammatti- tai työpaikkakohtainen vaatetus, esimerkiksi virkapuku, univormu tai ammattityövaate. Ammattivaatetusta käytetään esimerkiksi terveydenhuollossa, hotelli- ja ravintola-alalla, suurkeittiöissä ja siivousalalla.

Järjestä tarvittaessa koekäyttö sopivimmille tuotteille. Valitse koekäyttäjät eri työntekijäryhmistä.

Suojavaatetuksen yleiset vaatimukset EN ISO 13688. Standardi korvaa aikaisemman standardin EN 340:2004.