Nätverksmöte

I centrum för nätverksmötet står alltid arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga i förhållande till arbetets krav. Arbetsplatsens modell för stöd för arbetsförmågan beskriver när det är lämpligt att hålla ett nätverksmöte och vad det innehåller.

Initiativ till nätverksmötet kan tas av chefen, arbetstagaren, en representant för personaladministrationen eller en representant för företagshälsovården. Ibland kan initiativet även komma från arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen, en annan hälso- och sjukvårdsenhet eller en rehabiliteringsaktör.  

Nätverksmötet genomförs med arbetstagarens samtycke.  

Syftet med mötet måste vara känt för mötesdeltagarna. Syftet är att gemensamt stödja arbetstagaren genom att anpassa arbetet till hans eller hennes arbetsförmåga på ett sätt som gynnar både arbetstagaren och arbetsplatsen.  

Mötet kan ha stor inverkan på den anställdes arbetskarriär.  

Å andra sidan kan processerna för stöd för arbetsförmågan vara långa och omfatta flera faser, vilket kan innebära flera möten.   

Förberedelser inför nätverksmötet

I nätverksmötet deltar de personer vars närvaro är absolut nödvändig, dvs. åtminstone arbetstagaren, chefen och representanten/representanterna för företagshälsovården. För att hitta en lösning kan det vara nödvändigt att bjuda in en personal- eller arbetarskyddsrepresentant, en högre chef eller andra parter. Arbetstagaren har rätt att bjuda in en valfri stödperson till mötet.  

En god förberedelse inför mötet gör en konstruktiv diskussion enklare. I de flesta fall är chefen den självfallne sammankallaren och ordföranden, eftersom han eller hon ansvarar för att upprätthålla och leda arbetsförmågan. När mötet sammankallas hjälper en gemensamt godkänd föredragningslista deltagarna att strukturera och fokusera diskussionen på de frågor som behöver behandlas.  

Under nätverksmötet fokuserar man på vilka praktiska åtgärder som kan vidtas för att stödja arbetstagarens arbetsförmåga. Uppgifter om hälsotillstånd behandlas endast med arbetstagarens samtycke. Alla deltagare i nätverksmötet har tystnadsplikt i fråga om eventuell känslig information, såsom uppgifter om hälsotillstånd.  

Arbetsgivaren 

 • Utred vilka möjligheter arbetsplatsen har att anpassa arbetet och arbetsarrangemangen så att arbetstagarens tillfälligt eller under en längre tid kan arbeta som partiellt arbetsför i sitt nuvarande arbete.  

 • Utred möjligheterna till ersättande arbete.  

 • Utred tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården vilka som ska inbjudas till mötet samt tid och plats för mötet.  

 • Bjud in deltagarna i god tid och informera dem om varför det behövs ett nätverksmöte och vilket syfte det har.  

 • Inbjudan bör innehålla råd om hur deltagarna bäst kan förbereda sig för mötet.  

 • Reservera tillräckligt med tid för diskussion.  

Arbetstagaren 

 • Ge företagshälsovården nödvändiga uppgifter ur din patientjournal.  

 • Förbered dig på att diskutera de omständigheter som påverkar dina förmåga att klara dig i arbetet.  

 • Kom ihåg att hälsofrågor bara diskuteras i den utsträckning som du själv vill. Företagshälsovården har tystnadsplikt i frågor som gäller arbetstagarens hälsa.  

 • Bestäm om du behöver och vill att arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller någon annan stödperson deltar i nätverksmötet.  

 • Fundera över vad som skulle stödja din arbets- och funktionsförmåga samt smidigheten i ditt nuvarande arbete.  

 • Det är ofta bra att överväga lösningar för arbetsarrangemang med arbetsgivaren redan före mötet.  

Företagshälsovården 

 • Utred och skapa en bild av arbetstagarens hälsotillstånd och arbetsförmåga.  

 • Fråga arbetstagaren vilka uppgifter han eller hon klarar respektive inte klarar att utföra.  

 • Gör en bedömning av vilket slags arbete arbetstagaren kan utföra.  

 • Förutse och bedöm vilka rehabiliteringsmöjligheter som är tillgängliga.  

 • Bekanta dig med arbetsplatsutredningen och kontrollera om uppgifterna om arbetsplatsen och arbetstagarens arbete motsvarar dagsläget.  

 • Gå igenom behoven och bedöm vilka som borde delta i diskussionen.  

 • Gå tillsammans med arbetstagaren igenom vilka hälsofrågor som ska tas upp på mötet.  

 • Försäkra dig om att mötesdeltagarna känner till nätverksmötets syfte och målsättning, vad som sker under mötet och vilka frågor man behandlar. 

Nätverksmötet

Nätverksmötet kan kännas skrämmande för deltagarna, särskilt om situationen är ny. I sådana fall är det extra viktigt med handledning och rådgivning från företagshälsovården i hur man ska förbereda sig inför mötet. Mötet bör hållas på en lugn och ostörd plats och tillräckligt med tid reserveras för diskussionen. Samtalet bör föras i en konfidentiell och trygg andra.  

I början av nätverksmötet upprepar sammankallaren behovet av och syftet med mötet. Man väljer en ordförande och en protokollförare för mötet. Ordföranden föredrar föredragningslistan för godkännande och beskriver förfarandet. Ordföranden ser till att alla synpunkter från deltagarna i nätverksmötet blir hörda och behandlade. Med utgångspunkt i diskussionen fattas beslut om konkreta åtgärder för att stödja arbetsförmågan och hur deras genomförande ska följas upp. Kontakthållning är speciellt viktigt i fall där det sker några ändringar i planen. Tillsammans kommer man överens om hur innehållet i protokollet ska godkännas samt till vem och på vilket sätt protokollet ska distribueras. 

Arbetsgivaren 

 • Berätta hur medarbetaren klarar sig i arbetet: styrkor och begränsningar.  

 • Berätta om möjligheterna till arbetsarrangemang, till exempel anpassning av arbetstiden och arbetsbeskrivningen.  

 • Berätta om möjligheterna till ersättande arbete.  

 • Berätta hur arbetsförmågan på annat sätt kan stödjas genom arrangemang på arbetsplatsen, fortbildning eller hjälpmedel.  

 • Presentera olika lösningsalternativ.  

 • Kom tillsammans med arbetstagaren överens om vad och på vilket sätt arbetsgemenskapen informeras om till exempel arbetsarrangemang.  

Arbetstagaren 

 • Beskriv din arbetsförmåga i ditt nuvarande arbete.  

 • Beskriv vilka arbetsarrangemang som stödjer arbetsförmågan.  

 • Kom överens om ett lösningsalternativ och åtgärder för att stödja arbetsförmågan.  

 • Kom överens med arbetsgivaren om vad och på vilket sätt arbetsgemenskapen informeras om till exempel arbetsarrangemangen.  

Företagshälsovården 

 • Beskriver den anställdes arbets- och funktionsförmåga och tar ställning till arbetets inverkan på hälsan.  

 • Fastställer arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta.  

 • Presenterar olika lösningsalternativ för att stödja och upprätthålla hälsan, arbets- och funktionsförmågan samt stödja återgången till arbetet. 

Promemorian 

Ordföranden ska se till att alla deltagare i nätverksmötet har en gemensam uppfattning om de uppgifter som deltagarna ansvarar för gällande stöd, uppföljning och upprätthållande av arbetsförmågan, både under sjukfrånvaro och vid återgång till arbetet.  

I nätverksmötets protokoll antecknas deltagarna, lösningsalternativen, överenskomna åtgärder och ansvariga samt tidsscheman, fattade beslut och uppföljning av dessa. Sekretessbelagda uppgifter antecknas inte i protokollet. Protokollet förvaras på ett informationssäkert sätt. 

Efter nätverksmötet

Efter nätverksmötet sköter arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården de överenskomna uppgifterna och åtgärderna. Man utvärderar om åtgärderna har varit tillräckliga eller om det finns behov för ytterligare utredningar eller ett nytt nätverksmöte.