Kemiallisten altisteiden raja-arvot

Työympäristön kemiallisille altisteille on asetettu sekä sitovia raja-arvoja että ohjeraja-arvoja. Raja-arvot auttavat altistumiseen liittyvien terveysriskien arvioinnissa ja hallinnassa.

Lakisääteiset raja-arvot

Työympäristön kemiallisille altisteille on asetettu lakisääteisesti sekä terveysperusteisia ohjearvoja että sitovia raja-arvoja.

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista on asetettu työpaikan ilman epäpuhtauksille haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) sekä osalle altisteista vastaavat biologisten näytteiden ohjeraja-arvot. Asetusta päivitetään noin kahden vuoden välein.
  • Valtioneuvoston asettamat sitovat raja-arvot löytyvät asetuksesta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019), asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ja lyijytyöstä (1154/1993).

Lakisääteiset ohjeraja-arvot ja sitovat raja-arvot kootaan noin joka toinen vuosi päivitettävään HTP-kirjaan.

HTP-arvot ja biologisten näytteiden ohjeraja-arvot pyritään asettamaan niin, että raja-arvon alittuessa altistumisesta ei aiheutuisi merkittävää terveysriskiä työntekijöille. Raja-arvojen tulee kuitenkin olla työpaikoilla kohtuudella saavutettavissa. Työnantajan on huomioitava raja-arvot työhön liittyvien terveysriskien arvioinnissa.

Sitovat raja-arvot ovat nimensä mukaisesti sitovia: Työntekijöiden altistumisen ylittäessä sitovan raja-arvon työnantajan on viipymättä vähennettävä altistumista niin, että raja-arvo ei ylity. Sitovat raja-arvot eivät ole puhtaasti terveysperusteisia, vaan niiden asettamisessa huomioidaan myös tekniset ja taloudelliset näkökohdat. Sitovia raja-arvoja on asetettu erityisesti syöpävaarallisille altisteille.

Lakisääteiset raja-arvot valmistellaan Suomessa kolmikantaisesti. Raja-arvojen perustelumuistiot ovat hyvä tietolähde esimerkiksi työterveyshuolloille.

DNEL-arvot

REACH-asetuksen (1907/2006/EY) mukaan teollisuuden tulee määritellä suurimpien valmistus- ja maahantuontimäärien kemikaaleille ns. DNEL-arvo eli johdettu vaikutukseton altistumistaso. DNEL-arvot ovat teollisuuden määrittelemiä ihmiselle turvallisena pidettäviä altistumistasoja. DNEL-arvot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.1.

DNEL-arvoja voidaan hyödyntää terveysriskien arvioinnissa erityisesti jos altisteelle ei ole käytettävissä muuta lakisääteistä raja-arvoa.

Työterveyslaitoksen suositukset

Työterveyslaitos on asettanut tietyille kemiallisille altisteille työympäristön tavoitetasoja sekä biomonitoroinnin toimenpiderajoja. Nämä ovat Työterveyslaitoksen suosituksia, joita voidaan hyödyntää työhön liittyvien terveysriskien arvioinnissa ja terveellisen työympäristön suunnittelussa.

Biomonitoroinnin toimenpiderajojen perustelumuistiot

Työterveyslaitoksen asettamat toimenpiderajat pohjautuvat toksikologiseen tietoon aineiden haittavaikutuksista. Nämä on kuvattu ainekohtaisissa perustelumuistioissa. Toimenpiderajoja päivitetään viimeisimpien tieteellisten tutkimusten perusteella. 

Alumiini (PDF)
Arseeni (PDF)
Elohopea (PDF)
Fenoli (PDF)
Hiilimonoksidi (PDF, tyosuojelu.fi-verkkosivulla)
Kadmium (PDF, päivitetty 25.9.2023)
Koboltti (PDF)
Kromi (PDF)
Ksyleeni (PDF)
Lyijy (PDF, päivitetty 25.9.2023)
Metyleenidianiliini, MDA (PDF)
MOCA (PDF)
Nikkeli (PDF)
NMP (PDF)
PAH, Pyrenoli (PDF)
Rikkihiili (PDF)
Styreeni (PDF)
Tetrakloorieteeni (PDF)
Tolueeni (PDF)
Trikloorietyleeni (PDF)