Lääkeaineet työympäristön altisteena

Useimpien lääkeaineiden kohdalla työperäiseen altistumiseen liittyvä terveysriski on vähäinen. Turvalliseen työskentelyyn tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun työskennellään solunsalpaajien ja muiden syöpävaaraa aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymisterveydelle vaarallisten lääkeaineiden kanssa. Altistumista voi tapahtua erityisesti jauheiden, liuoksien ja inhaloitavien lääkkeiden käsittelyssä.

Solunsalpaajat

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat genotoksisia aineita, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Altistuminen genotoksisille syöpävaarallisille aineille on aina pyrittävä minimoimaan. 

Useiden solunsalpaajien on myös todettu olevan vaarallisia sikiölle, eikä raskaana olevia työntekijöitä tule siksi käyttää työhön, jossa on mahdollisuus altistua solunsalpaajille. Myöskään imettävien työntekijöiden ei tule altistua solunsalpaajille.

Solunsalpaajille voivat työssään altistua solunsalpaajia käsittelevät ja solunsalpaajia sisältävien eritteiden kanssa kosketuksiin joutuvat työntekijät (muun muassa lääketeollisuuden ja sairaala-apteekkien työntekijät, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja laitoshoitajat). 

Solunsalpaajien käsittelyssä ihon huolellinen suojaus on tärkeää. Myös sytostaatteja saavien potilaiden eritteiltä tulee suojautua huolellisesti. Kun sairaala- ja apteekkityössä noudatetaan hyviä työhygieenisiä käytäntöjä ja huolellisuutta, altistuminen solunsalpaajille jää vähäiseksi. 
    

Anestesiakaasut ja inhaloitavat mikrobilääkkeet

Anestesiakaasuina käytetyt fluraanit voivat korkeina pitoisuuksina aiheuttaa vireystilan laskua ja muita ohimeneviä keskushermosto-oireita. Anestesiakaasut voivat myös olla sikiölle vaarallisia, minkä vuoksi niille altistumista raskauden aikana on vältettävä. 

Korkeat typpioksiduulin eli ilokaasun pitoisuudet voivat aiheuttaa ohimeneviä keskushermosto-oireita kuten päänsärkyä tai uneliaisuutta. 

Jotkin virus- ja antimikrobilääkkeet, kuten ribaviriini ja pentamidiini, voivat olla sikiölle vaarallisia. Hoitohenkilökunta voi altistua näille lääkeaineille lähinnä inhalaatiohoitojen aikana. 

Altistumista kaasumaisille ja inhaloitaville lääkeaineille voidaan vähentää laitteistojen kunnossapidolla, tehokkaalla ilmanvaihdolla ja kohdepoistoilla sekä huolellisilla työtavoilla. 

Jos työntekijöillä esiintyy ärsytys- tai keskushermosto-oireita inhalaatiolääkkeitä annosteltaessa, altistumista on syytä selvittää tarkemmin esimerkiksi työhygieenisillä mittauksilla.

Muut lääkeaineet

Muiden lääkeaineiden osalta työperäinen altistuminen terveydenhuollossa on pääsääntöisesti niin vähäistä verrattuna vaikutuksia aiheuttaviin altistumistasoihin, että terveysvaikutusten riski jää hyvin vähäiseksi. 

Vaikka esimerkiksi jotkin antibiootit voivat aiheuttaa kosketusihottumaa ja hengitysteiden herkistymistä, työperäiset lääkeaineallergiat ovat harvinaisia. Tabletti- ja liuosmuotoisia lääkeaineita käsiteltäessä altistumisen ehkäisy perustuu ihon suojaamiseen ja läikkymistapaturmien estämiseen huolellisilla työtavoilla.

Lääkeaineet ja ASA-rekisteri

Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin työntekijät, jotka altistuvat 

  • syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille
  • muille lääkkeille, jotka sisältävät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai perimää vaurioittavia aineita. 

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisteri perustuu lakiin (452/2020). Vastuu altistumisen selvittämisestä ja arvioinnista on työnantajalla.

Solunsalpaajien lisäksi ASA-rekisteriin on ilmoitettava myös altistuminen muille lääkeaineille, jotka täyttävät syöpävaarallisen tai perimää vaurioittavan aineen CLP-luokituskriteerit (Carc. 1A/1B tai Muta. 1A/1B). Niiden siis tiedetään tai oletetaan olevan syöpää tai perimävaurioita aiheuttavia. 

Tällaisia lääkeaineita ovat esimerkiksi tietyt 

  • viruslääkkeet, esimerkiksi abakaviiri, gansikloviiri, valgansikloviiri, zidovudiini
  • immunosupressantit, esimerkiksi atsatiopriini, siklosporiini, infliksimabi, metotreksaatti
  • epilepsialääkkeet, esimerkiksi fenytoiini
  • bakteerilääkkeet, esimerkiksi metronidatsoli, kloramfenikoli
  • endokrinologiset lääkeaineet, esimerkiksi tamoksifeeni
  • kihtilääkkeet, esimerkiksi kolkisiini
  • sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, esimerkiksi estrogeenijohdannaiset

Lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavat lääkeaineet

Lisääntymisvaaralliset lääkeaineet voivat vaikuttaa haitallisesti lisääntymisterveyteen ja aiheuttaa esimerkiksi hedelmättömyyttä, sikiövaurioita tai muita lisääntymisongelmia. 

Lisääntymiselle vaarallisia ovat esimerkiksi tietyt syöpälääkkeet, hormonaaliset lääkkeet sekä tietyt antibiootit ja viruslääkkeet. Esimerkiksi isotretinoiini, jota käytetään aknen hoitoon, voi aiheuttaa sikiövaurioita. Reuman ja syövän hoidossa käytettävä metotreksaatti voi aiheuttaa keskenmenon tai sikiövaurioita.

Asiantuntijat

Henkilökuva Pasi Huuskonen

Pasi Huuskonen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
pasi.huuskonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2303
Piia Taxell

Piia Taxell

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
piia.taxell [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2234