Lääkeaineet työympäristön altisteena

Useimpien lääkeaineiden kohdalla työperäiseen altistumiseen liittyvä terveysriski on vähäinen. Terveydenhuollossa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota solunsalpaajiin sekä inhalaationa annettaviin lääkkeisiin.
Sisällysluettelo

Solunsalpaajat

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat genotoksisia aineita, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Altistuminen genotoksisille syöpävaarallisille aineille on aina pyrittävä minimoimaan. Useiden solunsalpaajien on myös todettu olevan vaarallisia sikiölle, eikä raskaana olevia työntekijöitä tule siksi käyttää työhön, jossa on mahdollisuus altistua solunsalpaajille. 

Solunsalpaajille voivat työssään altistua solunsalpaajia käsittelevät ja solunsalpaajia sisältävien eritteiden kanssa kosketuksiin joutuvat työntekijät (muun muassa sairaala-apteekkien työntekijät, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja laitoshoitajat). Solunsalpaajien käsittelyssä ihon huolellinen suojaus on tärkeää. Myös sytostaatteja saavien potilaiden eritteiltä tulee suojautua huolellisesti. Kun sairaala- ja apteekkityössä noudatetaan hyviä työhygieenisiä käytäntöjä ja huolellisuutta, altistuminen solunsalpaajille jää vähäiseksi. 
    

Anestesiakaasut ja inhaloitavat mikrobilääkkeet

Anestesiakaasuina käytetyt fluraanit voivat korkeina pitoisuuksina aiheuttaa vireystilan laskua ja muita ohimeneviä keskushermosto-oireita. Anestesiakaasut voivat myös olla sikiölle vaarallisia, minkä vuoksi niille altistumista raskauden aikana on vältettävä. Myös korkeat typpioksiduulin eli ilokaasun pitoisuudet voivat aiheuttaa ohimeneviä keskushermosto-oireita kuten päänsärkyä tai uneliaisuutta. 

Jotkin virus- ja antimikrobilääkkeet, kuten ribaviriini ja pentamidiini, voivat olla sikiölle vaarallisia. Hoitohenkilökunta voi altistua näille lääkeaineille lähinnä inhalaatiohoitojen aikana. 

Altistumista kaasumaisille ja inhaloitaville lääkeaineille voidaan vähentää laitteistojen kunnossapidolla, tehokkaalla ilmanvaihdolla ja kohdepoistoilla sekä huolellisilla työtavoilla. Jos työntekijöillä esiintyy ärsytys- tai keskushermosto-oireita inhalaatiolääkkeitä annosteltaessa, altistumista on syytä selvittää tarkemmin esimerkiksi työhygieenisillä mittauksilla.

Muut lääkeaineet

Muiden lääkeaineiden osalta työperäinen altistuminen terveydenhuollossa on pääsääntöisesti niin vähäistä verrattuna vaikutuksia aiheuttaviin altistumistasoihin, että myös terveysvaikutusten riski jää hyvin vähäiseksi. Vaikka esimerkiksi jotkin antibiootit voivat aiheuttaa kosketusihottumaa ja hengitysteiden herkistymistä, työperäiset lääkeaineallergiat ovat harvinaisia. Tabletti- ja liuosmuotoisia lääkeaineita käsiteltäessä altistumisen ehkäisy perustuu ihon suojaamiseen ja läikkymistapaturmien estämiseen huolellisilla työtavoilla.