Syöpävaaralliset tekijät työssä

Monilla työpaikoilla käsitellään tai esiintyy syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia altisteita. Työntekijöiden altistuminen syöpävaarallisille tekijöille on aina pyrittävä minimoimaan. Altistuneet työntekijät ilmoitetaan vuosittain ASA-rekisteriin.

Yleisimpiä suomalaisilla työpaikoilla esiintyviä syöpävaarallisia altisteita ovat muun muassa kiteinen piidioksidipöly (kvartsipöly), ruostumattoman teräksen hitsaushuurut, dieselpakokaasut, lehtipuupöly, formaldehydi, arseeni, kadmium ja asbesti. 

Työpaikkojen tulee huomioida toiminnassaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät. Lainsäädännöllä työnantajaa ohjataan kiinnittämään huomiota näihin erityistä varaa aiheuttaviin tekijöihin ja turvalliseen työskentelyyn.

Valtioneuvoston asetus (1267/2019) työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta velvoittaa työnantajan 

  • selvittämään altistuvatko työntekijät syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
  • tai perimää vaurioittaville aineille 
  • arvioimaan altistumisen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle 
  • minimoimaan syöpävaarallisille tekijöille altistuminen.

Asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 1267/2019) koskee kaikkia syöpää aiheuttavia ja perimää vaurioittavia kemikaaleja, jotka on merkitty vaaralausekkeella H350, H350i tai H340, sekä asetuksessa mainittuja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia työmenetelmiä.

Selvitä syöpävaaraa aiheuttavat tekijät, arvioi altistumisen merkitys ja pyri altistumisen minimoimiseen.

Syöpävaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistumisen arviointi on myös osa työturvallisuuslain (738/2002) ja kemiallisia tekijöitä työssä koskevan asetuksen (VNa 75/2001) edellyttämää altistumisen ja riskien arviointia. 

Työpaikalla esiintyvää syöpää aiheuttava säteilyä säädellään säteilylailla (859/2018), joka kuuluu Säteilyturvakeskuksen toimialaan.

Ilmoita altistuneet työntekijät vuosittain ASA-rekisteriin

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisteri perustuu lakiin (452/2020).   

Laki velvoittaa työnantajaa pitämään omaa luetteloaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista sekä näille altistuvista työntekijöistä. Luettelon pitäminen auttaa työpaikkoja kiinnittämään huomiota näihin erityistä varaa aiheuttaviin tekijöihin ja turvalliseen työskentelyyn. 

Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka on arvioitu altistuneiksi aineille ja menetelmille, jotka on määritelty asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 1267/2019).   

Tietojen vuotuinen ilmoittaminen ASA-rekisteriin muistuttaa työnantajaa altistumisen ja riskien arvioinnin säännöllisestä päivittämisestä sekä riskinhallintatoimenpiteiden ajantasaisuuden tarkistamisesta.

Avainsanat