Terveyssuunnitelma

Terveystarkastuksilla selvitetään työntekijöiden terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Terveystarkastuksia tehdään työterveyshuollossa sekä työnantajan että työntekijän tarpeista.

Työterveyshuollossa tehdyssä terveystarkastuksessa laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa työntekijää hahmottamaan oma tilanteensa, löytää keinot työkyvyn ja työssä suoriutumisen edistämiseksi sekä työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. 

Lähtökohtana ovat työntekijän arvio omasta tilanteestaan ja hänen tarpeensa, joista keskustellaan työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Työterveyshuollon ammattilainen auttaa työntekijää tunnistamaan keskeiset terveyttä ja työkykyä uhkaavat ja tukevat tekijät. 

Tarkastelun kohteena ovat 

  • työ 
  • terveys 
  • elämäntavat  
  • elämäntilanne. 

Tarpeiden pohjalta työntekijä asettaa tavoitteet, joihin hän sitoutuu ja joiden saavuttamiseen hän pyrkii yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Tavoitteiden tulee olla niin realistisia, että ne ovat saavutettavissa, sekä niin konkreettisia, että niiden toteutumista on mahdollista seurata. 

Seuraavaksi sovitaan yhdessä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun keinoja pohditaan, hyviä kysymyksiä ovat: 

  • Mitä minä voin tehdä oman terveyteni ja työkykyni eteen? 
  • Mitä työpaikalla voi tehdä? 
  • Mitä työterveyshuolto voi tehdä? 

Kirjallinen suunnitelma on työntekijän ja työterveyshuollon yhteinen väline. Siihen kirjataan tarpeet, tavoitteet, sovitut toimenpiteet ja niiden toteuttajat, aikataulu ja miten suunnitelmaa seurataan. 

Terveyssuunnitelma kirjataan työterveyshuollon potilastietojärjestelmään sekä annetaan työntekijälle. Suunnitelman toteutumista seurataan yhdessä sovituin välein ja tavoin.