Terveystarkastukset terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi, arvioimiseksi ja tukemiseksi

Terveystarkastus on tarpeellinen aina, kun työntekijän työkyky on alentunut tai vaarassa alentua. Tilanne voi johtua sairauksista, mutta taustalla voivat olla myös muutokset työelämässä tai työntekijän yksityiselämän kuormittava tilanne. Terveystarkastuksin voi suunnitella parhaan mahdollisen sairauksien hoidon ja arvioida kuntoutuksen sekä mahdollisen työnmuokkauksen tarpeen.

Tarpeen arviointi

Terveystarkastuksen jatkotoimenpiteenä voi olla työterveysneuvottelu. Työterveysneuvottelu käydään työntekijän luvalla ja siihen osallistuu yleensä työntekijä, työterveyshuollon edustaja ja työntekijän esimies. Neuvottelussa voidaan esimerkiksi yhdessä suunnitella muokkaustoimenpiteitä, jotta työ olisi työntekijän työkyvylle sopivaa, tai tehdä työhön paluun suunnitelmaa sairauspoissaolon jälkeen.

Myös työyhteisön tasolla terveystarkastukset ovat yksi keino seurata, tukea ja edistää henkilöstön hyvinvointia. Tässä tarkoituksessa on mahdollista hyödyntää sähköisiä menetelmiä terveystarkastusten tekemiseksi ja henkilökohtaisen tapaamisen tarpeen havaitsemiseksi.

Mikäli terveystarkastuksissa tulee esille henkilöstön työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä työpaikalla, on niistä syytä viestiä työpaikkatasolle, yksityisyyden suojaa rikkomatta. Terveystarkastuksin voidaan myös seuloa kansantauteja ja sitä kautta edistää väestön terveydentilaa.

Tavoite

Terveystarkastuksen tavoite on seurata ja tukea työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä. Työ ja työssäolo tukevat terveyttä, minkä vuoksi työssä selviytymistä kannattaa kaikin keinoin edistää. Tarkastuksissa voidaan arvioida työntekijän työkykyä nykyiseen tai hänelle suunniteltuun työhön, jäljellä olevaa työkykyä, työn muokkaustarvetta ja tehdä työhön ja työpaikkaan kohdistuvia toimenpide-ehdotuksia. Myös virkamieslakien (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 11.4.2003/304 sekä Valtion virkamieslaki, 19.8.1994/750) tarkoittamissa tarkastuksissa, joita tehdään työntekijän terveydellisten edellytysten selvittämiseksi tulisi tarkastella työntekijän työkykyä eikä sopivuutta, ellei sitten kyse ole työstä, jossa on erityinen sairastumisen vaara tai työ, joka asettaa terveydelle erityisvaatimuksia.

Terveystarkastusten perusteena voi olla työntekijän pyytämä selvitys työkuormituksestaan. Myös kuntoutustarpeen selvittäminen ja kuntoutukseen ohjaaminen on peruste terveystarkastukselle. Terveystarkastusta saattavat edellyttää myös arviot tarvittavista toimenpide-ehdotuksista työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi tai työn mukauttamiseksi työntekijän edellytyksiin. Kun työnantaja ohjaa työntekijän terveystarkastukseen, on hyvä, että työpaikalla on sovittu henkilöstön kanssa yhteinen toimintakäytäntö. Työnantaja keskustelee ensin työntekijän kanssa, miltä tilanne näyttää työn tekemisen kannalta. Työterveyshuollon tulee tietää sovitut käytännöt ja taustatiedot, miksi työntekijä on ohjattu terveystarkastukseen. Aloitteen terveystarkastukseen voi tehdä myös työntekijä itse tai työterveyshuolto.

Lausunto terveystarkastuksesta työntekijän työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi

Lausunto terveystarkastuksesta tehdään työntekijän työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi. Lausuntoon merkitään yleinen arvio työntekijän terveydellisistä edellytyksistä hoitaa hänelle kuuluvia tai hänelle osoitettaviksi suunniteltuja tehtäviä.