PEF-uppföljning

PEF-uppföljning på arbetsplatsen används för att utreda om tendensen till sammandragning av luftrören har samband med arbetet eller agenser på arbetsplatsen. PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. Utifrån uppföljningen bedömer man om patienten har tendens till sammandragning av luftrören med läkemedel eller spontant utlöst.

PEF-uppföljning på arbetsplatsen används för att utreda om tendensen till sammandragning av luftrören har samband med arbetet eller agenser på arbetsplatsen. Uppföljningen kan nu också göras med en mobilapp.

Även om PEF-uppföljningen på arbetsplatsen inte visar på yrkesastma, ska patienten skickas till Arbetshälsoinstitutet eller till specialiserad sjukvård för bedömning då exponering och sjukdomsbilden tyder på en yrkessjukdom. 

När görs en PEF-uppföljning på arbetsplatsen?

Undersökningen genomförs inom företagshälsovården eller primärvården så snart misstanke om yrkesastma uppstår, eftersom sambandet mellan astmasymptom och arbete bäst kan påvisas i inledningsskedet. Senare kan patienten byta arbetsplats eller arbetsuppgifter så att uppföljning inte längre kan utföras i exponerat arbete.

PEF-uppföljning på arbetsplatsen bör genomföras när

  1. patienten exponeras för allergiframkallande ämnen som orsakar astma i sitt arbete (t.ex. mjöldamm, djurdamm, isocyanater eller andra allergiframkallande kemikalier) eller det finns en misstanke om/indikation på fuktskador på arbetsplatsen
  2. patienten har förvärrade astmasymtom på arbetet eller under arbetsdagarna (hosta, andnöd, pipande andning, tyngdkänsla över bröstet).