Avtal om företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdslagstiftningen förutsätter att arbetsgivaren upprättar ett skriftligt avtal om företagshälsovårdstjänster med den företagshälsovårdsenhet som producerar tjänsterna.

Ju noggrannare upphandlingen av företagshälsovårdstjänster planeras och genomförs, desto lättare blir det att ta in tjänsterelaterade kriterier i avtalet.  

Ett avtal om företagshälsovårdstjänster förutsätter att arbetsgivaren i god tid sett till att avtalets sakinnehåll har behandlats i den egna organisationen i enlighet med principen om samarbetsförfarande. Detta innebär att upphandlingen av företagshälsovårdstjänster och avtalsarrangemangen bör behandlas i arbetarskyddskommissionen, samarbetsdelegationen eller någon liknande instans där personalen eller deras representanter kan höras och förslag gällande företagshälsovårdstjänsterna kan behandlas.

Avtalet inleder företagshälsovårdssamarbetet

Ordnandet av företagshälsovårdstjänster, upphandlingen av tjänster och ingåendet av avtal är nära kopplade till varandra. Det är värt att investera i alla faser för att inleda ett bra samarbete. I förhandlingarna betonas skyldigheten att ge handledning och rådgivning inom företagshälsovården, där företagshälsovårdspersonalen hjälper till att fastställa lämpliga tjänster för företaget.  

Målet för den kommande verksamheten är att främja hälsa och säkerhet i arbetet samt att stödja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga. Uppnåendet av målet stöds av ett tydligt avtals- och tjänstepaket, där de olika parternas ansvarsområden och befogenheter är tydligt definierade. Alla överenskomna åtgärder bör också följas upp och utvärderas inom ramen för företagshälsovårdssamarbetet. 

Avtal om företagshälsovårdstjänster

Avtalshandlingen om företagshälsovårdstjänster är alltid kundspecifikt. Utöver de överenskomna tjänsterna förmedlar avtalets innehåll även samarbetets karaktär.  

Avtalshandlingen ska alltid innehålla tjänster enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001). Kort sagt innebär det att identifiera både arbetsresurser och hälsorisker i arbetet. Dessutom ska arbetstagarnas hälsa och deras arbets- och funktionsförmåga utredas, bedömas och följas upp. Enligt lagen ska arbetet anpassas till arbetstagarens hälsotillstånd.  

Olika metoder och samarbetspartner ska också anlitas för att upprätthålla och främja den anställdes arbetsförmåga. Information, rådgivning och handledning integreras i all verksamhet.  

Utöver de tjänster som krävs enligt lagstiftningen måste man även avtala om hur åtgärderna ska genomföras i praktiken. Detta gäller till exempel öppettider, telefontjänster, digitala tjänster samt samarbetsrelaterad rapportering och gemensam databehandling.  

Om man avtalat om ordnade av frivilliga sjukvårdstjänster eller andra hälsovårdstjänster ska dessa anges i avtalshandlingen. Omfattningen och innehållet i sjukvårdstjänsterna avtalas vanligen i förhandlingsskedet eller senast i avtalsskedet, då företagshälsovårdspersonalen bör delta i avtalsförhandlingarna. Företagshälsovårdsinriktad sjukvård betyder att man i vården av sjukdomar beaktar effekterna av arbete och arbetsförhållanden på uppkomst av sjukdom, återhämtning från sjukdom och arbetsförmåga.  

FPA ersätter en del av kostnaderna för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar. När avtalet ingås är det också bra att ta del av FPA:s principer för ersättning av kostnader för tjänster. 

Tjänster som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla: 

Företagshälsovårdstjänsternas innehåll och företagshälsovårdens arbetsfält är fastställda i lagen om företagshälsovård (1383/2001).  

De omfattar 

 • arbetsplatsutredningar    

 • hälsoundersökningar 

 • information, rådgivning och handledning 

 • uppföljning av arbetsförmågan 

 • hänvisning till rehabilitering 

 • deltagande i ordnandet av första hjälpen 

 • uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Verksamheten bör genomföras i enlighet med principerna för god företagshälsovårdspraxis (708/2013) 

 • kundorienterat 

 • oavhängigt 

 • etiskt 

 • konfidentiellt 

 • tvärvetenskapligt 

 • multiprofessionellt. 

Tjänster som är frivilliga för arbetsgivaren: 

 • Sjukvårdstjänster 
  • Företagshälsovårdsinriktad sjukvård med tillhörande undersökningar utgör öppen sjukvård på allmänläkarnivå. Företagshälsovården är specialistnivåbaserad då den baserar sig på en bedömning utförd av en företagsläkare eller omfattar utredningar av arbetsförmågan och vårdmöjligheterna. 
  • Avtalet bör innehålla klara regler för sjukvårdsprinciperna, tjänsternas närmare innehåll och kostnadsansvaret. 
 • Eventuella andra hälso- och sjukvårdstjänster kan tillhandahållas i form av personalförmåner. De omfattas inte av företagshälsovården. 

Kontrollera noggrant följande

Utöver innehållet i företagshälsovårdstjänsterna ska i avtalet anges följande:

 • avtalsparternas fullständiga namn och FO-nummer
 • kontaktpersoner och kontaktinformation
 • prissättning och ändringsvillkor
 • avtalets giltighetstid
 • uppsägning och hävande av avtalet
 • skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar
 • konfidentialitet och sekretess
 • på vilket sätt avtalet kan ändras
 • avtalsparternas rättigheter och skyldigheter
 • uppfyllande av företagshälsovårdspersonalens lagstadgade kompetens- och fortbildningskrav
 • underskrifter av de personer som ansvarar för avtalet.

Information om praktiska arrangemang och vilka tjänster som omfattas av avtalet bör finnas tillgänglig på arbetsplatsen så att de anställda kan ta del av den.