Kostnader

De ersättningar som Folkpensionsanstalten betalar för företagshälsovårdens verksamhet täcks med medel ur arbetsinkomstförsäkringen, som finansieras nästintill helt av arbetsgivarna och arbetstagarna.

Folkpensionsanstaltens ersättningspraxis

Folkpensionsanstalten betalar arbetsgivaren ersättning för nödvändiga och rimliga kostnader för företagshälsovårdens ordnande i enlighet med sjukförsäkringslagen (1224/2004, kapitel 13). Företagshälsovården bör iaktta god företagshälsovårdspraxis (708/2013) och servicen bör vara avgiftsfri för de anställda. Några av villkoren för ersättning är att arbetsgivaren har ett avtal om företagshälsovårdstjänster,  ikraftvarande verksamhetsplan och en skriftlig beskrivning av praxisen för upprätthållande av arbetsförmågan (upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande). Informationen  av en arbetsplatsutredningen/grundläggande utredningen bör vara ajour som grund för det planerade företagshälsovårdssamarbetet.   

Den resterande delen kan arbetsgivaren dra av i beskattningen.

Kostnaderna för företagshälsovården indelas i två ersättningsklasser:   

  • Ersättningsklass I innefattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och rådgivning som gäller arbetshälsa.  
  • Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård som erbjuds utöver den förebyggande företagshälsovården.

Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. FPA fastställer årligen för vardera ersättningsklassen ett kalkylmässigt maximibelopp för kostnaden per arbetstagare. FPA fastställer ett gemensamt kalkylerat maximibelopp för ersättningsklasserna I och II för den företagshälsovård som arbetsgivaren anordnar. Med det ersätts i första hand förebyggande företagshälsovård, dvs. kostnaderna i ersättningsklass I. Kostnader för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, kan ersättas, om maximibeloppet inte har uppnåtts efter att kostnaderna för ersättningsklass I har ersatts, dock med högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet.

Arbetsgivarens egen företagshälsovårdsenhet

En arbetsgivare som ordnar företagshälsovård för sina anställda vid en företagshälsovårdsenhet som drivs i arbetsgivarens egen regi eller tillsammans med andra arbetsgivare, kan få ersättning för enhetens verksamhet. Arbetsgivarens grundläggnings- och driftkostnader för företagshälsovårdsenheten ersätts i enlighet med FPA:s mer detaljerade regelverk.  

Kostnadsersättning för tjänster som företagaren ordnat åt sig själv

FPA ersätter  60 % av företagarens godtagbara kostnader för förebyggande företagshälsovård och 50 % av  företagshälsovårdsinriktad sjukvård, då kostnaderna inte överstiger det av FPA fastställda beloppet per företagare. För båda ersättningsklasserna fastställer FPA årligen ett maximibelopp per företagare.

Ansökan om ersättning

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för bokföringsenliga företagshälsovårdskostnader efter räkenskapsperiodens utgång. Ansökningsförfarandet för företagare och lantbruksföretagare beror på vilken tjänsteproducent de anlitar. Närmare anvisningar och information om ersättningsvillkor, ansökningsförfarande och ansökningsformulär finns på FPA:s webbplats.

Statistik

Information om företagshälsovårdens verksamhetskostnader utgående från ersättningsansökningar till FPA är tillgängliga i statistikdatabasen. FPA sammanställer också en annuell statistik över företagshälsovårdens kostnader. Kostnaderna varierar betydligt beroende på företagets branschtillhörighet och storleksklass samt företagshälsovårdstjänsternas omfattning och användning.