Upphandling av företagshälsovårdstjänster

Upphandling av företagshälsovårdstjänster för arbetsplatsen blir aktuellt för arbetsgivaren vid inledandet av ny verksamhet, när man vill omorganisera företagshälsovården eller byta tjänsteproducent.

Arbetsgivaren fattar beslutet om varifrån, vilken typ av företagshälsovårdstjänster som skaffas och i vilken omfattning. Minimikravet för företagshälsovård anges i lag (1383/2001). Vid upphandling av företagshälsovårdstjänster måste arbetsgivaren samarbeta med arbetstagarna eller deras representanter. Arbetstagarna har rätt att lägga fram förslag om företagshälsovårdstjänsterna.  

Arbetsgivaren kan köpa tjänsterna från en kommunal företagshälsovårdsenhet eller en privat tjänsteproducent som har rätt att producera företagshälsovårdstjänster.  

Även företagare och andra som utför eget arbete har rätt att köpa företagshälsovårdstjänster för sig själva.  

Privat eller offentlig aktör?

Hur företagshälsovårdstjänsterna upphandlas beror på om köparen företräder en privat eller en offentlig aktör. En arbetsgivare som är verksam i ett privat företag kan själv bestämma hur företagshälsovårdstjänsterna ska köpas. Offentliga aktörer (staten, kommuner, myndigheter för samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt dessas församlingar, andra myndigheter, statliga affärsverk och andra offentligrättsliga samfund) bör följa lagen om offentlig upphandling (348/2007) vid upphandling av företagshälsovårdstjänster. Lagen innehåller närmare beskrivningar av de upphandlingsförfaranden som upphandlaren har möjlighet att använda sig av.  

Arbetsgivare inom statsförvaltningen sköter sina upphandlingar via den statliga upphandlingsenhetens centraliserade ramförfarande. För ramförfarandet svarar statens enhet för samordnad upphandling, Hansel Oy. 

Tjänsternas innehåll

Företagshälsovårdstjänsternas innehåll och företagshälsovårdens arbetsfält är fastställda i lagen om företagshälsovård (1383/2001). Arbetsgivaren är skyldig att ordna de tjänster som anges i lagen om företagshälsovård. Verksamheten bör genomföras i enlighet med principerna om god företagshälsovårdspraxis (708/2013).  

Sammanfattningsvis omfattar verksamheten följande:   

Arbetsplatsutredningar 

  • utredning och bedömning av hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsmiljön  

  • upprättande av åtgärdsförslag för att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet och vid behov anpassa arbetet till arbetstagarens förutsättningar  

Hälsoundersökningar 

  •  utredning, bedömning och uppföljning av risker och olägenheter i arbetet, arbetstagarnas hälsotillstånd samt deras arbets- och funktionsförmåga 

Information, rådgivning och handledning 

  • information, rådgivning och handledning i frågor som gäller de anställdas hälsa samt hälsan och säkerheten i arbetet  

  • främjande av arbetsgemenskapens funktion  

Uppföljning av arbetsförmågan och hänvisning till rehabilitering 

  • uppföljning och främjande av partiellt arbetsföra anställdas förmåga att klara av arbetet  

  • åtgärder för att upprätthålla och främja arbetsförmågan samt vid behov utreda rehabiliteringsbehovet och hänvisa till rehabilitering  

  • genomförande av samarbete med andra instanser (till exempel hälso- och sjukvården, arbetsförvaltningen, socialförsäkringen och arbetarskyddsmyndigheterna)   

Deltagande i ordnandet av första hjälpen 

  •  utvärdera och planera första hjälpen-beredskapen på enskilda arbetsplatser  

  • råd och handledning i hur man hanterar psykiska reaktioner i branscher där det förekommer risk för våld eller våldssituationer 

Genomförandet av tjänsterna sker i samarbete

Företagshälsovården ska ordnas och genomföras i den omfattning som arbetsplatsens omständigheter, arbete och dess förändringar förutsätter.  

Arbetsplatserna och deras förhållanden varierar och därmed skiljer sig också behoven inom företagshälsovårdstjänster och verksamhet. I praktiken innebär detta att arbetsplatsen och företagshälsovården tillsammans måste skräddarsy tjänsterna efter behov.   

Sjukvård och andra hälsovårdstjänster

Tillhandahållande av sjukvårdstjänster är frivilligt för arbetsgivaren. Utöver de företagshälsovårdstjänster som krävs enligt lagen om företagshälsovård kan arbetsgivaren ordna sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster för sina anställda i den utsträckning som arbetsgivaren bestämmer. Det samarbete som följer av företagshälsovårdsinriktad sjukvård skapar fler möjligheter till förebyggande av sjukdom och vidtagande av åtgärder när hot mot arbetsförmågan identifieras i samband med sjukvård. Vid ordnande av tjänster måste likabehandling iakttas. Företagshälsovårdstjänsterna ska vara jämlika för alla arbetstagare utan att diskriminera olika arbetstagare eller arbetstagargrupper. Företagshälsovårdstjänsterna ska vara avgiftsfria för de anställda.