Effektivitet och gemensam utvärdering

Främjandet av hälsa och välbefinnande i arbetet sker i hög grad på arbetsplatsen. En del av arbetet genomförs i företagshälsovårdssamarbetet med företagshälsovården.

För verksamheten inrättar arbetsgivaren olika system och förfaranden, vars utformning påverkas av flera olika faktorer, som t.ex. bransch, arbetsplatsens storlek, antalet anställda och arbetsplatsens övriga specifika behov.   För att företagshälsovårdssamarbetet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att man systematiskt avsätter tid för gemensamma diskussioner, identifiering av behov och uppställande av samarbetsmål för att skapa en gemensam kunskapsbas. 

Samarbete som grund för effektivitet

En gemensam kunskapsbas är värdefull för att möjliggöra effektivitet.  

Identifiering och fastställande av behoven av företagshälsovård sker i samarbete med arbetsplatsen. Företagshälsovårdens verksamhetsformer och olika arbetsmetoder stöder identifieringen av behoven och de resurser som finns i arbetsplatsen, gemenskapen och arbetet. 

Utifrån de gemensamt konstaterade behoven sätter man upp så konkreta och tydliga mål som möjligt för företagshälsovårdens verksamhet. Samtidigt ser man över arbetsplatsens och företagshälsovårdens praxis för främjande av arbetshälsa, säkerhet och välbefinnande. På så sätt kan man utveckla en gemensam praxis och komma överens om hur företagshälsovårdsverksamheten ska följas upp.  

Utvärdering kräver gemensam uppföljning av verksamheten

Uppföljningen och utvärderingen och av företagshälsovårdssamarbetet och verksamheten sker tillsammans, utifrån en analys av verksamhetens inverkan och effektivitet. Effektivitet är det praktiska uttrycket för hur väl en prestation uppfyller ett initialt definierat behov, såsom individens, gemenskapens och/eller arbetsplatsens behov. Var verksamheten produktiv?  

I den andra delen av utvärderingen utvärderas den valda verksamheten, metoderna, deras effektivitet och åtgärdernas inverkan. Gjorde vi rätt saker tillsammans på rätt sätt?  

Den centrala frågan i uppföljnings- och utvärderingsdiskussionen är hur vi utvecklar vårt samarbete för att bättre möta arbetshälsobehoven på arbetsplatsen.