Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Työterveysyhteistyön tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Perustan työterveysyhteistyölle muodostaa työpaikan työterveystarpeiden tunnistaminen ja niiden todentaminen.  Työterveyshuoltolaki ohjaa tätä toimintaa.

Työterveysyhteistyön talo

Toimiva työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö luo edellytykset työturvallisuuden, työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla.   

Työterveysyhteistyötä voidaan kuvata talona. Työterveysyhteistyön talossa on neljä kerrosta, jotka kuvaavat työterveysyhteistyötä prosessina. Kerroksia yhdistävät rooleja ja vastuita kuvaavat portaat. Talon perustana toimivat työpaikan tarpeet. Talo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään yhdessä.  

Työterveysyhteistyön talo.
ESR EU logo.

Yhteistyön käynnistyminen

Yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Työpaikan työterveystarpeet, joihin yhteistyön tulee perustua, tunnistetaan työpaikkaselvityksen avulla, ja ne kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Toiminta käynnistetään muodostamalla yhteinen käsitys työpaikan sekä sen henkilöstön tilanteesta, sekä terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn liittyvistä tekijöistä. Yhteinen käsitys luo pohjan tarvelähtöiselle, tavoitteelliselle ja suunnitellulle toiminnalle, jonka vaikuttavuutta myös seurataan ja arvioidaan.

Työterveyshuollossa toimii useita työterveyden ja työturvallisuuden ammattilaisia, jotka toteuttavat tätä yhteistyötä ja tukevat työpaikkaa toiminnallaan. Työterveysyhteistyön ytimessä toimivat työpaikalle nimetyt vastuuhenkilöt. He muodostavat ydintiimin, joka useimmiten koostuu työterveyslääkäristä, työterveyshoitajasta, työfysioterapeutista ja työterveyspsykologista. 

Yhteistyö ja -toiminta työpaikalla työterveyspalveluja järjestettäessä

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomio tulee kiinnittää työntekijöiden työympäristöön, työolosuhteisiin sekä työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin työssä. Käytännössä tämä tarkoittaa työolojen ja -tapojen järjestelmällistä ja jatkuvaa seurantaa, niiden arviointia ja kehittämistä. 

Palvelujen järjestäminen työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden avulla ei poista työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työhön liittyvissä tilanteissa. Työnantajan vastuulla on työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen kaikille työntekijöille. 

Työterveyshuolto tulee järjestää sekä toteuttaa siinä laajuudessa kuin työpaikan olosuhteet, työ sekä siihen liittyvät muutokset edellyttävät. Työterveyspalvelujen tulee olla järjestetty työntekijöille tasapuolisesti asettamatta työntekijäryhmiä eri asemaan. Palvelujen tulee olla työntekijöille maksuttomia, ja ne tulee järjestää työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta.

Työterveyspalveluja järjestäessä työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työntekijöillä on oikeus tehdä työterveyspalveluja koskevia ehdotuksia. Vastaavalla tavalla työnantajan tulee käsitellä työntekijöiden kanssa mahdolliset työterveyspalveluihin liittyvät muutokset.