Vaikuttavuus ja yhteinen arviointi

Työterveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen toteutetaan merkittäviltä osin työpaikalla. Osa toteutetaan työterveysyhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Työnantaja luo toimintaan eri järjestelmiä ja toimintatapoja, joihin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten toimiala, työpaikan koko, työntekijöiden lukumäärä ja työpaikan muut yksilölliset tarpeet.   Yhteiselle keskustelulle, tarpeiden tunnistamiselle ja yhteistyön tavoitteen määrittelylle yhteisen tietopohjan luomiseksi tulee järjestelmällisesti antaa aikaa, jotta työterveysyhteistyö olisi mahdollisimman tehokasta.

Yhteistyö vaikuttavuuden edellytyksenä

Vaikuttavuuden mahdollistamiseksi yhteinen tietopohja on arvokas. 

Työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään työpaikan kanssa yhteistyönä. Työterveyshuollon toimintamuodot ja käytössä olevat erilaiset menetelmät tukevat tarpeiden tunnistamista ja työpaikan, yhteisön ja työn mukanaan tuomia voimavaroja.

Työterveysyhteistyön toimintamallit on yhteydessä työterveystoiminnan tavoitteisiin, työterveyshuollon panoksiin ja toimintaan sekä työpaikan panoksiin ja toimintaan. Näistä edelleen seuraa suoritteita ja tuotoksia sekä vaikutuksia.

 

Yhdessä todennettujen tarpeiden perusteella työterveystoiminnalle asetetaan mahdollisimman konkreettiset ja selkeät tavoitteet. Samanaikaisesti tulee tarkastettavaksi sekä työpaikan että työterveyshuollon työterveyttä, turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävät toimintatavat. Näistä voidaan muodostaa yhteinen tapa toimia sekä sopia, miten tätä työterveystoimintaa seurataan. 

Arviointi edellyttää toiminnan seurantaa yhdessä

Työterveysyhteistyön ja -toiminnan seuranta ja arviointi tehdään yhdessä, kun lähtökohtana on toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden tarkastelu. Vaikuttavuus on käytännössä toteuma siitä, miten hyvin aikaansaannos vastaa alun perin määriteltyyn tarpeeseen, kuten yksilön, yhteisön ja/tai työpaikan tarpeiden tyydyttämiseen. Oliko toiminta tuloksellista?

Kuvio työterveysyhteistyön vaikuttavuuden arvioinnista: Vaikuttavuus muodostuu tavoitteista, resursseista, toimenpiteistä, tuotoksista, tuloksista ja seurauksista.

 

Vaikuttavuuden arvioinnissa valittu toiminta, menetelmät, niiden tehokkuus ja toimenpiteiden vaikutukset muodostavat arvioinnin toisen osion. Teimmekö yhdessä oikeita asioita oikealla tavalla? 

Seurannan ja arviointikeskustelun ytimessä on se, miten kehitämme yhteistyötämme vastaamaan työpaikan työterveystarpeita entistä paremmin?