Työkyvyn tuen toimintamalli sisäilmatilanteissa

Työterveyslaitos on tehnyt sisäilmatilanteisiin työkyvyn tuen mallin. Mallin tavoitteena on tukea tilojen käyttäjien työkykyä, ehkäistä työkyvyn heikkenemistä ja mahdollistaa työntekijöiden työssä jatkaminen.

Työkyvyn tuki on työpaikan jatkuvaa toimintaa ja malli tulisi sisällyttää osaksi työpaikan työkykyjohtamista. Painopiste on työpaikan omissa toimissa sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä. Työkyvyn tuen malli on tarkoitettu ensisijaisesti esihenkilöiden työn tueksi.

Malli jakaantuu ennakointiin eli työpaikan normaalien prosessien toteuttamiseen ja sisäilmatilanteen ratkaisuvaiheeseen.  Pääpaino tulisi olla ennakoinnissa. Ennakointivaiheessa rakennetaan luottamus työpaikan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kun luottamus on kunnossa, myös ongelmatilanteet on helpompi ratkaista.

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa -toimintamalli sisältää viisi vaihetta: 1. Arviointivaihe, 2. Selvitysvaihe, 3. Toimenpidevaihe, 4. Seurantavaihe, 5. Lopetusvaihe. Jokaisessa vaiheessa on kuvattu tuki sekä työyhteisölle että työntekijälle.

Ennakointi (työpaikan normaalit prosessit)

Vinkit esihenkilöille

  • Vahvistakaa turvallista työilmapiiriä ja oikeudenmukaista johtamista.
  • Varmistakaa, että rakennusten ylläpidosta ja kunnosta pidetään huolta.
  • Järjestäkää koulutus- tai keskustelutilaisuuksia tai informoikaa muuten henkilöstöä siitä, miten työpaikalla kiinteistö- ja tila-asiat hoituvat, miten voi laatia haittailmoituksen ja miten mahdolliset sisäilmatilanteet ratkaistaan.
  • Tunnistakaa varhain työntekijän tai työyhteisön työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Koska työkyky on moniulotteinen kokonaisuus, olisi tekijöitä hyvä tunnistaa mahdollisimman laajasti.
  • Käynnistäkää tarvittaessa työkyvyn tuen toimet. Työjärjestelyt ovat yleensä parempi vaihtoehto kuin sairauslomat.
  • Tehkää tarvittaessa työjärjestelyjä kuten työnkuvan muutos, työtehtävien muutos, työajan muutos tai työtilojen vaihto. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tilojen vaihdosta voi olla joskus myös haittaa.Tila saatetaan tulkita vaaralliseksi silloinkin, kun siellä ei ole tutkitusti mitään terveydelle vaarallista tekijää. Tästä voi seurata pitkittyvää, ympäristöherkkyys-tyyppistä oireilua, joka haittaa arkielämää.
  • Pyytäkää tukea työterveyshuollosta ja järjestäkää työterveysneuvottelu. Työterveyshuolto selvittää kuntoutusmahdollisuuksia ja hoitaa sairauksia. Työterveyshuolto antaa myös tietoa sisäilmaan liittyvistä terveysvaikutuksista ja vähentää huolta ja pelkoa.

Tarkempaa tietoa toimintamallista löytyy raportista s. 58, taulukko 5. Uuden toimintamallin prosesseihin liittyvät vastuutahot, selvitykset ja keinot Työterveyslaitoksen ABC-mallin mukaisesti jaoteltuna.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Keränen kertoo videolla työkyvyn tuen mallista.

Sisäilmatilanteen ratkaisu

Sisäilmatilanteen ratkaisussa on viisi vaihetta: arviointi, selvitykset, toimenpiteet, seuranta ja sisäilmaongelman ratkaisuprosessin lopetus.

Työkyvyn tuen malli on tehty osana Kansallista sisäilma- ja terveys -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Hanna Keränen

Hanna Keränen

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
hanna.keranen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2119