Työterveyshuollon digitalisaatio

Etäpalvelut soveltuvat moneen tarkoitukseen työterveyshuollossa, ja koronapandemia vauhditti digitaalista kehitystä. Valviran ohjeen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on kuitenkin arvioitava huolellisesti, soveltuuko etäpalvelu tilanteeseen. Asiakkaalle pitää tarjota mahdollisuus käyntiin vastaanotolla.

Työterveyshuolloissa otettiin korona-aikana digiloikka, jolla varmistettiin palvelujen saatavuus. Sairaanhoito siirtyi paljolti etänä toteutettavaksi. Myös lakisääteistä työterveyshuoltoa, kuten terveystarkastuksia ja erilaisia neuvotteluja, alettiin toteuttaa digitaalisia kanavia hyödyntäen. Uusia digitaalisia palveluja luotiin.  

Koronatilanteen helpotuttua on tärkeää tarkastella digitaalisia toimintatapoja uudesta näkökulmasta: Miltä osin etäkäytännöt jäävät pysyviksi, miltä osin on tarkoituksenmukaista palata entiseen? Onhan tarjolla riittävästi vastaanottokäyntejä ja muita läsnäpalveluita? 

Ohjeistus etäpalveluiden käyttöön sairaanhoidossa

Etäpalvelut soveltuvat moneen tarkoitukseen. Ne lisäävät joustavuutta käyttäjien näkökulmasta ja myös tasavertaisuutta, kun etäisyydet eivät rajaa palvelun käyttöä.  

Tietyissä tilanteissa pitää kuitenkin käyttää harkintaa siinä, milloin etäpalvelu soveltuu terveydenhuoltoon. Valvira onkin antanut etäpalveluiden hyödyntämisestä erillisen ohjeen sairaanhoidon osalta. 

Ohjeen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava huolellisesti, soveltuuko annettava palvelu toteutettavaksi etäpalveluna.  

  • Etäpalvelun ei käy vaihtoehdoksi silloin, jos esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi edellyttää potilaan fyysistä tutkimista.  

  • Etäpalveluun on oltava potilaan tietoinen suostumus.  

  • Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida yksilöllisesti, soveltuuko potilas hoidettavaksi etäyhteyden välityksellä.  

  • Potilaalle on tarvittaessa varattava mahdollisuus henkilökohtaiseen vastaanottokäyntiin.  

Etäpalvelun soveltuvuutta on arvioitava tarkasti potilaskohtaisesti, ja se ei voi olla ainoa tarjolla oleva vaihtoehto.  

Tutustu Valviran ohjeeseen: Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut - Valvira

Ohjeistus etäpalveluiden käyttöön ehkäisevässä työterveyshuollossa

Toistaiseksi etäpalveluille ei ole kattavia säännöksiä voimassa olevassa lainsäädännössä. Työterveyslaitos ja Kela ovat kuitenkin laatineet etäpalveluista ohjeen sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuonna 2016. 

Ohjeessa on kuvattu, milloin esimerkiksi terveystarkastuksen tai työterveysneuvottelun voi toteuttaa etänä. Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelujen antamisen edellytyksiä ovat esimerkiksi:

  • Etäpalvelun käyttö edellyttää työterveyshuollon ammattilaisen arviota siitä, soveltuuko annettu palvelu etäpalveluna toteutettavaksi.
  • Tarvitaan asianmukaiset tilat ja laitteet sekä koulutettu henkilöstö.
  • Yksityisyyden suojan sekä tietojärjestelmien tietosuojan ja tietoturvan oltava kunnossa etäpalveluja tarjottaessa. 

Etäpalvelun järjestämisestä sovitaan aina kirjallisesti työterveyshuollon palveluntuottajan ja työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Etäpalveluun tarvitaan asiakkaan suullinen tai kirjallinen suostumus. 

Tutustu ohjeeseen: Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista ja niiden kriteereistä (pdf)