Stöd arbetsförmågan!

Stödjande av arbetsförmågan är den absoluta kärnan i företagshälsovårdssamarbetet. Genom att stödja arbetsförmågan och skapa bättre förutsättningar för personalens arbetshälsa kan man i betydande grad påverka organisationens möjligheter att genomföra sina kärnuppgifter.

I företagshälsovårdssamarbetet bygger man upp en gemensam förståelse mellan organisationen och företagshälsovården gällande behov av stöd för arbetsförmågan. I bästa fall konkretiseras den gemensamma förståelsen i praxis som man gemensamt har kommit överens om. Arbetsplatsen och företagshälsovården kan till exempel avtala om lämplig praxis för ändringar i arbetsuppgifterna i ett visst specifikt arbete och tillvägagångssätt som är lämpliga just på den arbetsplatsen.

Ändringar av arbetet så att arbetstagaren kan fortsätta att arbeta oberoende av sin sjukdom påskyndar i bästa fall rehabiliteringen och att arbetstagaren återfår sin arbetsförmåga, till exempel i fråga om de sjukdomar som har störst betydelse med tanke på finländarnas arbetsförmåga, psykiska problem och besvär i rörelseapparaten. Den sakkunskap som finns inom företagshälsovården behövs för att bedöma tillstånd där behandlingen av sjukdomen utgör ett hinder för återgång till arbetet eller arbetet förvärrar sjukdomen.

I stödet av arbetsförmågan behövs alltså ett nära samarbete, överenskommen praxis, en tydlig rollfördelning och klara spelregler mellan organisationen och företagshälsovården. I följande avsnitt presenteras god praxis när det gäller dessa faktorer.

Planera handlingssätt för stöd av arbetsförmågan

Handla verkningsfullt i olika situationer