Työnjärjestelyt

Rakennustöiden työjärjestelyiden yleistavoitteena voidaan pitää rakennustyön taloudellista ja sujuvaa työsuunnitelmien mukaista toteuttamista.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet voivat olla seuraavia:

 • luodaan koneille ja laitteille hyvät työskentelyedellytykset, jotta niiden kapasiteetti voitaisiin käyttää hyödyksi korvaamaan raskas ihmistyö
 • järjestetään työntekijöille työsuojelun ja tasaisen työvoiman käytön eri näkökohdat huomioonottaen tehokasta ja tuottavaa työtä
 • järjestellään työmaan sisäiset siirrot ja ulkoiset kuljetukset siten, että ne ovat taloudellisia sekä oikea-aikaisia
 • luodaan edellytykset materiaalitoimitusten oikea-aikaisuuteen sekä materiaalien tehokkaalle käytölle
 • annetaan työmaan johdolle mahdollisuudet tehokkaaseen ja taloudelliseen johtamiseen ja ohjaamiseen.

Luonne

Työnjärjestelyn luonteeseen kuuluu muiden suunnitelmien täydentäminen ja tarkentaminen rakentamisen senhetkisen tilanteen ja olosuhteiden mukaiseksi. Se on varaavaa, toimintaedellytyksiä luovaa ja rullaavaa rutiinien tehokasta hoitamista. Se on myös suunnitelmallista toimintaa häiriötilanteen tai tuotannon aikana toiminnan uudelleen käyntiin saamiseksi. Työnjärjestely on lyhyen tähtäyksen suunnittelua eli aikaväliltään yhdelle tai kahdelle viikolle aiottua.

Työnjärjestely on toimintaa, jota jokainen työnjohtotehtävissä toimiva henkilö joutuu jatkuvasti tekemään. Se onkin työnjohdon keskeisin tehtävä. Henkilön asema ja tehtävät työmaan organisaatiossa rajaavat hänen osuutensa työnjärjestelyssä ja määrittelevät hänelle kuuluvan vastuualueen. Työnjärjestelyn tulee kytkeytyä kiinteästi muuhun työnjohtotoimintaan, eikä se sellaisenaan kaipaa erillisorganisaatiota. On kuitenkin paikallaan korostaa täsmennettyä tehtävä- ja vastuujakoa työnjärjestelyssä rakennustyön sujuvan ja häiriöttömän työnkulun saavuttamiseksi.

Työnjärjestelyn liittyminen työnsuunnitteluun

Koko hankkeen suunnittelua ja läpivientiä ajatellen on työnjärjestelyllä saavutettavissa eniten hyötyä töissä, jotka

 • käynnistävät tai lopettavat hankkeen tai rakentamisvaiheen
 • määräävät hankkeen kokonaiskeston (kriittiset työt)
 • ovat häiriöherkkiä
 • ovat kustannuksiltaan merkittäviä.

Työmaan työnjärjestelyt

Vastaavan työnjohtajan osuus työnjärjestelykysymyksistä käsittää koko rakennustyömaan ja täydentää sekä tarkentaa tehtyjä työsuunnitelmia. Tällöin tulevat ensisijaisesti kysymykseen työmaan käynnistämiseen, menetelmäsuunnitteluun ja työkulun järjestelyyn liittyvät tehtävät.

Muiden työnjohtajien työnjärjestely kohdistuu työkohteessa tapahtuviin töihin. Tällöin tulee työnjärjestely suunnata ensisijaisesti häiriöalttiisiin työvaiheisiin, tahdistamiskysymyksiin, työpaikkajärjestelyihin, toimituksiin, materiaalin käsittelyyn, kuljetuksiin, varastointiin sekä työturvallisuuteen.

Työnjärjestelykeinoja

Työnjärjestelyssä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia apuvälineitä:

 • viikkosuunnitelmat
 • muistilistat
 • työpaikkapiirrokset
 • toimintakaaviot
 • työnkulkukaaviot ja -piirrokset.

Työnjärjestely ja työturvallisuus

Hyvällä työnjärjestelyllä voidaan turvata turvallinen ja terveellinen työsuoritus järjestämällä työlle häiriöttömät puitteet. Yllättävät muutokset rakennustyön toteutuksessa voivat johtaa tilanteisiin, joiden turvallisuutta ei hallita.

Työnjärjestelyllä voidaan myös ehkäistä työstä syntyvä vaarat muille töille, joita tehdään samoissa työtiloissa. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset melu- ja pölyhaitat sekä vaarallisten taakkojen nostot. Nosto- tai siirtolaitteen puuttuminen voi johtaa nopeasti improvisoituihin ratkaisuihin, joihin voi sisältyä vaarallista kuormitusta ja tapaturmavaaroja.

Hyvällä työnjärjestelyllä taataan esimerkiksi, että kunkin työn tarvitsemat työtasot, kulkutiet ja putoamissuojaus ovat kunnossa ennen työn aloittamista.