Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Sekä työnantajilla että työntekijöillä on velvollisuuksia työpaikan turvallisuuden ylläpitämisessä.

Turvallisen työskentelyn säädökset löytyvät seuraavista laeista: Työturvallisuuslaki (738/2002), Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001), Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009), Työterveyshuoltolaki (1383/2001), Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006), Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993).

Työnantaja

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja arvioida työn vaarat (esimerkiksi tapaturma- ja kemikaalivaarat, meluhaitat) ja vähentää niitä tarvittaessa. Työntekijöiden kemikaalialtistumisen arvioimiseen saatetaan tarvita asiantuntijan apua.

Työnantajan on annettava työntekijälle riskinarviointiin perustuen tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava työntekijän perehdytyksestä ja työohjeistuksesta. Vaarallisten kemikaalien käyttöön tulee laatia työohjeet. Ennen työn aloittamista työnantajan on varmistuttava, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet.

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava työntekijöiden luettavissa tarvittaessa. Työpaikalla ei saa käyttää sellaista kemikaalia, josta ei ole käyttöturvallisuustiedotetta tai sitä vastaavia tietoja.

Työympäristön ja työvälineiden tulee soveltua työhön ja mahdollistaa turvallinen työskentely.

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön vaatimukset täyttävät, tarkoituksenmukaiset ja työntekijälle sopivat henkilönsuojaimet, jollei vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa muilla toimenpiteillä. Työnantajan on valvottava, että suojaimia käytetään ohjeiden mukaisesti.

Työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, joka muun muassa selvittää ja arvioi työolosuhteiden terveellisyyttä ja seuraa työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työntekijä

Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia ohjeita sekä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän tulee myös huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja huoltaa henkilönsuojaimia.

Työntekijän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Työntekijän pitää ilmoittaa mahdollisista puutteista ja ongelmista työnantajalle.

Työnantaja ja työntekijä

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla.

Velvoitteet yhteisellä työpaikalla, jossa on monia työnantajia

Yhteisellä rakennustyömaalla on pääurakoitsijan asemassa olevan työnantajan tai hanketta johtavan rakennuttajan tai muun nimetyn henkilön tai turvallisuuskoordinaattorin huolehdittava yleisestä turvallisuudesta. Rakennuttaja johtaa työturvallisuusyhteistyötä ja määrittelee toimintaperiaatteet.

Työsuojelupäällikön tehtävistä huolehtii yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä tai pääurakoitsijan asemassa oleva työnantaja, jos työnantajat eivät ole nimenneet yhteistä työsuojelupäällikköä.

Työn toimittaja opastaa ja perehdyttää työntekijänsä, osallistuu turvallisuusyhteistyöhön sekä johtaa ja valvoo työtä.

Yhteisellä rakennustyömaalla eri työnantajien palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita yhteinen työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut.

Turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedonkulusta yhteisellä rakennustyömaalla huolehtivat kukin osaltaan sekä yhteistyössä päätoteuttaja, työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja.