Kemikaaliriskien arviointi pinnoitustyössä

Huolehdi siitä, että työpaikalla on kemikaaliriskinarviointia varten ajantasainen luettelo käytössä olevista kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet.

Riskinarvioinnilla tarkoitetaan työstä, työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvientunnistamista sekä niistä aiheutuvien terveys- ja turvallisuusriskien arvioimista. Riskien hallinnalla saatetaan työpaikan riskit hyväksyttävälle tasolle. Työpaikan turvallisuuden edistäminen perustuu riskinarvioinnin tuloksiin. Riskien toteutetaan riskinarvioinnin osoittamassa tärkeysjärjestyksessä aloittaen merkittävimmistä riskeistä.

Vähennä saman tien riskejä, joihin on olemassa helppo ratkaisu.

Riskinarviointi on joukkuepeliä. Arviointia on hyvä tehdä yhdessä työnantajan, edustajansa ja työterveyshuollon kanssa. Yhteisellä rakennustyömaalla riskinarviointi toteutetaan tilaajan ja työmaalla toimijoiden kanssa.

Huolehdi siitä, että työpaikalla on kemikaaliriskinarviointia varten ajantasainen luettelo käytössä olevista kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet.

Kemikaaliriskien arviointiin on kehitetty erilaisia apuvälineitä. Esimerkiksi brittiläisen standardin BS8800 mukaan riskien luokittelussa yhdistetään taulukkomatriisin avulla kemikaalien käytöstä aiheutuvat seuraukset ja niiden todennäköisyys.

Pinnoituskemikaaleja käyttävässä yrityksessä on tärkeää arvioida ihon altistumisen (aineiden iholle pääsyn) mahdollisuutta havainnoimalla työtä ja haastattelemalla työntekijöitä (kemikaaliroiskeiden/kastumisen todennäköisyys, kesto, toistuvuus ja kosketuspinta-ala, kemikaalivahinkojen mahdollisuus).

Riskinarvioinnin vaiheet

1. Aloita kemikaalien riskinarviointi

Tulosta avuksesi oheinen Kemikaaliriskien arviointi lattianpinnoitusyrityksessä -malliesimerkki.

Avaa sitten oheinen malliesimerkkiä noudattava Excel-taulukkopohja ja tallenna se omaan tietokoneeseesi.

Hae kaikkien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) esiin.

2. Täytä kemikaalitiedot Excel-taulukkopohjaan näiden ohjeiden mukaan

Työtä ja työtehtäviä voi kuvata monella tavalla, esimerkiksi ryhmittelemällä kemikaalit käyttötarkoituksen tai tuoteryhmän mukaan, kuten esimerkin sarakkeessa 1. Tämä helpottaa riskinarviointia ja lisää luettavuutta. Muista merkitä myös muut altisteet kuin pinnoitteet, esimerkiksi hiontapöly tai hitsaushuurut.

Kirjaa kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen päiväys taulukon 2. sarakkeeseen.

Poimi vaaralausekkeet (H tai R) ja tarkista tuotteen varoitussymbolit KTT:n kohdasta 2. Kopioi varoitussymbolit tämän verkkosivun alalaidasta sarakkeeseen 3 kunkin kemikaalin kohdalle.

Jos useilla eri tuotteilla tai kemikaaleilla on samat vaaraominaisuudet ja käyttötavat (esimerkiksi useita 2-komponenttisia epoksipinnoitteita), voi riittää, että tekee riskinarvioinnin vain eniten käytetylle tuotteelle.

Valitse arviointikohde suurimman päivittäisen käyttömäärän mukaan. Kirjoita sarakkeeseen 5 käyttömäärä joko litroina tai kilogrammoina tyypillistä työtehtävää tai työkohdetta kohden.

Käytä sarakkeessa 4 tehtävänimikkeitä eikä henkilöiden nimiä.

Kuvaa sarakkeeseen 5 altistumistapoja lyhyesti, esimerkiksi sanoilla roiske, ihokosketus, haihtuva neste, sumu, pöly.

3. Arvioi riskitaso

Ihoriskien (I) luokittelu:

Ota esiin kemikaalien riskinarviointimatriisi tämän verkkosivun alaosasta.

Päätä kemikaalin H- tai R-vaaralausekkeiden perusteella, mihin seurausten vakavuusryhmään (sarake) kemikaali kuuluu: ”vähäiset”, ”haitalliset” tai ”vakavat”. Valitse ryhmä vakavimman vaaralausekkeen mukaan, vaikka vain yksi lauseke kuuluisi siihen ryhmään. Vakavuusryhmä on yleensä ”haitalliset” pinnoitteilla, jotka ovat ihoa herkistäviä, syövyttäviä tai ärsyttäviä.

Valitse altistumisen todennäköisyys (rivi) käyttömäärän sijasta näin:

  • mahdollinen”, kun on esimerkiksi mahdollisuus saada roiskeita  Kyse on sattumanvaraisesta tai lyhytaikaisesta kosketuksesta ihoon.
  • todennäköinen”, kun kyse on pitkäkestoisesta tai usein toistuvasta kosketuksesta kemikaalin kanssa (esimerkiksi pesu tai levitys) tai kemikaalivahingon jälkitilanteen siivouksesta.

Riskitaso on valittujen kohtien (rivin ja sarakkeen) leikkauspisteessä.

Kirjoita kyseinen riskitaso (merkityksetön, vähäinen, kohtalainen, merkittävä tai liiallinen) I-kirjaimen perään taulukon sarakkeeseen 7.

Hengitystieriskien (H) luokittelu:

Ota esiin kemikaalien riskinarviointimatriisi tämän verkkosivun alaosasta.

Päätä H- tai R-vaaralausekkeiden perusteella, mihin seurausten vakavuusryhmään (sarake) kemikaali kuuluu: ”vähäiset”, ”haitalliset” tai ”vakavat”. Valitse ryhmä vakavimman vaaralausekkeen mukaan, vaikka vain yksi lauseke kuuluisi siihen ryhmään.

Valitse altistumisen todennäköisyys (rivi) kemikaalin käyttömäärän mukaan.

Riskitaso on valittujen kohtien (rivin ja sarakkeen) leikkauspisteessä.

Kirjoita kyseinen riskitaso H-kirjaimen perään sarakkeeseen 7.

Näin hallitset kemikaaliriskejä

  1. Pitäkää yhteinen kemikaaliturvallisuuskokous.
  2. Kirjatkaa Excel-taulukkopohjaan jo toteutuneet suojelutoimenpiteet (sarake 6).
  3. Arvioikaa yhdessä niiden riittävyys huomioiden riskiä kuvaava taso/väri ja toimenpidevaatimukset. (Huomatkaa, että riskinarvioinnin tulos on aina riski ilman suojautumistoimenpiteitä.)
  4. Voitte tarvita esimerkiksi työterveyshuollon tai työhygieenikon tarjoamaa erityisasiantuntemusta, kun arvioitte riskinhallintakeinojen riittävyyttä.
  5. Ehdottakaa parannuksia (esimerkiksi nykyistä parempi suojavaatetus, työtapa tai työvälineet), jotta riski saadaan hyväksyttävälle tasolle. Hyödyntäkää käyttöturvallisuustiedotetta ja tässä verkkosivustossa olevaa tietoa.
  6. Sopikaa tarvittaessa lisätoimenpiteistä sekä niiden toteutuksesta, aikataulusta ja vastuuhenkilöistä. Kirjoittakaa johtopäätökset taulukon sarakkeeseen 8.
-
-