Työterveyshuolto ja epoksityö

Työterveyshuollon tulee tietää ja tunnistaa vastuullaan olevat yritykset, joissa käsitellään epoksikemikaaleja. Rakennusalalla epoksikemikaaleja esiintyy muun muassa maalauksessa, lattiapinnoituksessa, viemäriputkien saneerauksessa, laatoituksessa, julkisivutöissä ja liimauksessa.

Altistuvien työntekijöiden tunnistaminen

Työterveyshuollon tulee tietää ja tunnistaa vastuullaan olevat yritykset, joissa käsitellään epoksikemikaaleja. Rakennusalalla epoksikemikaaleja esiintyy muun muassa maalauksessa, lattiapinnoituksessa, viemäriputkien saneerauksessa, laatoituksessa, julkisivutöissä ja liimauksessa.

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksissä kiinnitetään erityistä huomiota ihoriskeihin, suojautumiseen ja kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Ihoaltistumisen riskejä tunnistetaan muun muassa haastattelemalla työntekijöitä ja seuraamalla työntekoa, roiskeita, ihon kastumista, pintojen kontaminaatiota eli likaantumista, työvälineiden käsittelyä ja ihon puhdistustapoja sekä suojakäsineiden käyttöä, soveltuvuutta ja vaihtotiheyttä.

Työpaikkaselvityksessä hyödynnetään yrityksen omaa riskinarviointia, jonka tulee olla työterveyshuollon henkilöstön käytettävissä. Sekä riskinarviointia että työpaikkaselvityksiä pitää toistaa säännöllisin väliajoin muun muassa yhdessä sovittujen toimenpiteiden seuraamiseksi ja muuttuvien olosuhteiden tunnistamiseksi.

Työpaikkaselvityksen yhteydessä huolehditaan siitä, että työterveyshuollolla on ajantasainen lista käytetyistä kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet, jotka ovat olennainen tietolähde sairastumisen vaaraa arvioitaessa.

Työterveyshuollon on osallistuttava ensiavun järjestämiseen ja varmistettava, että työpaikalla ja työterveyshuollossa on varauduttu ohjein ja varustein (esimerkiksi suojavaatteet, silmähuuhtelupullo, hengityksensuojaimet, imeytysaineet, ensiapuohjeet) tapaturmaisiin altistumisiin ja kemikaalivahinkoihin.

Terveystarkastukset

Epoksipinnoitteet ovat voimakkaasti ihoa herkistäviä, joten epoksipinnoitus arvioidaan erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaksi työksi. Epoksikemikaalit voivat myös aiheuttaa hengitystieoireita, nuhaa tai astmaa. Nämä seikat edellyttävät kemikaalihaittoihin suuntautuvaa perusteellista alkutarkastusta ja säännöllisiä määräaikaistarkastuksia.

-

Työterveyslääkärin tulee varmistaa, että työntekijä ymmärtää epoksituotteiden käsittelyn vaarat ja ihon herkistymisen vaikutukset työkykyyn. Alkutarkastuksessa pitää selittää, että pinnoitustyöhön liittyy välttämättömiä varotoimenpiteitä, kuten huolellinen ihon suojaaminen, epoksitöiden eristäminen mahdollisuuksien mukaan muista prosesseista ja pintojen tahriintumisen estäminen.

Tarkastuksessa varmistetaan, että työntekijä on saanut asianmukaisen perehdytyksen ja suojautumisohjeet ja että työpaikalla on epoksityöhön soveltuvia kemikaalinsuojakäsineitä. Alkutarkastuksessa selvitetään ja kirjataan ihon kunto ja huomioidaan, että työntekijät, joilla on ennestään ihottumia, sopivat huonosti ihoa rasittaviin töihin.

Kroonisia hengityselinsairauksia, kuten astmaa tai pitkäaikaista nuhaa, sairastavat sopivat huonosti työhön, jossa altistutaan merkittävästi hengitysteitä ärsyttäville tai herkistäville aineille, kuten pinnoitekemikaaleista haihtuville yhdisteille ja rakennuspölylle. Alkutarkastukseen sisältyy spirometria bronkolyyttikokeella.

Määräaikaistarkastuksessa kiinnitetään huomiota hengitystie- ja iho-oireisiin esimerkiksi kyselyllä kartoittaen. Ne, joilla on oireita, kutsutaan kliiniseen tarkastukseen. Astmaa epäiltäessä tehdään spirometria bronkolyyttikokeella ja PEF-työpaikkaseuranta. Tarvittaessa käynnistetään ammattitautitutkimukset. Ammattitautiepäilyjen tai runsaan oireilun yhteydessä on syytä tehdä suunnattu työpaikkaselvitys pinnoitustyökohteeseen, jotta voidaan tarkemmin arvioida sairastumisen vaaraa ja suojautumistoimia sekä suositella tarvittaessa torjuntatoimia uusien sairastumisten ehkäisemiseksi.

Ensiapu vahinkotilanteissa

Jos epoksia tai muuta pinnoituskemikaalia joutuu silmään, sitä huuhdellaan 15 minuuttia juoksevan veden alla. Sen jälkeen hakeudutaan lääkärin vastaanotolle huuhtelua jatkaen.

Epoksin jouduttua vaatteelle se riisutaan välittömästi ja alla ollut iho saippuoidaan tai puhdistetaan epoksin iholta poistamiseen tarkoitetulla aineella tai liinalla. Huolellisen puhdistuksen jälkeen suihkutetaan runsaalla vedellä. Lääkäriin otetaan yhteyttä, jos kyseessä on iso ihoalue tai jos iho punoittaa, ärtyy tai kutisee.

Raskaana olevat työntekijät

Jokaisen raskaana olevan kohdalla tulee arvioida yksilöllisesti, pystyykö hän tekemään rakennuspinnoitustyötä.Raskaana oleva ei saa altistua syöpävaarallisille aineille. Liuotinaineiden ilmapitoisuus ei saa ylittää 10:tä prosenttia HTP8h -arvosta.

Työpaikkojen neuvonta

Työterveyshuollon on annettava epoksityöpaikoille tietoa työssä esiintyvistä terveysvaaroista, niiltä suojautumisesta ja turvallisista työmenetelmistä sekä ammattitaudeista, työtapaturmista, muusta työhön liittyvästä sairastuvuudesta ja niiden ehkäisystä.

Neuvontaa, palautetta ja toimenpide-ehdotuksia tulee antaa työnantajalle ja työntekijöille alaa koskevan taustatiedon, työpaikkaselvitysten ja potilastyön pohjalta.

Työterveyshuolto osallistuu omalla asiantuntemuksellaan yrityksen työturvallisuuskulttuurin ja työympäristön kehittämiseen.