Uuden työntekijän perehdytys kemikaaliturvallisuuteen

Rakennuspinnoitustyössä kemikaaliriskit voivat olla huomattavia, joten kemikaalien turvallinen käsittely on osa ammattitaitoa. Työnantaja vastaa turvallisten työtapojen opettamisesta ja työhön liittyvien vaarojen selvittämisestä jokaiselle uudelle työntekijälle.

Perehdyttäminen kemikaalien turvalliseen käsittelyyn (samoin kuin muutkin työturvallisuustoimenpiteet) perustuu yrityksen riskinarviointiin, jossa on tunnistettu työn vaaratekijät.

Uudelle työntekijälle tulee kertoa ja näyttää muun muassa nämä asiat

 • Mitä kemikaalivaaroja kyseisessä työssä esiintyy ja mitkä ovat mahdolliset terveyshaitat tai muut seuraukset?
 • Mistä löytyvät olennaiset tiedot kemikaalivaaroista (esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteet tai niistä lyhennetyt tietokortit, työ- ja turvallisuusohjeet)?
 • Missä ja miten kemikaaleja säilytetään ja miten niitä siirrellään turvallisesti?
 • Miten kemikaalipakkaukset avataan, miten ja missä aineita käsitellään, sekoitetaan jne.?
 • Miten kemikaalien leviämistä työympäristöön vältetään oikein työtavoin ja noudattamalla siisteyttä ja huolellisuutta?´
 • Miten torjutaan kemikaalien pääsy iholle, silmiin ja hengitysteihin?
 • Mistä löytyvät suojaimet ja työvaatteet? Miten varmistetaan niiden sopivuus itselle ja työhön?
 • Miten suojaimet puetaan, riisutaan, huolletaan ja hävitetään?
 • Mikä on suojainten turvallinen vaihtoväli?
 • Miten ja missä työvälineet puhdistetaan ja huolletaan turvallisesti?
 • Mitä turvallisuuteen liittyviä välineitä pitää aina olla saatavilla ja miten työntekijä varmistaa niiden saatavillaolon?
 • Miten toimitaan onnettomuus- ja vahinkotilanteissa?
 • Keneltä saa lisätietoja ja kenelle voi ilmoittaa puutteista tai ongelmista?

Työpaikkalääkärin ja työterveyshoitajan tulee kertoa työhön liittyvästä sairastumisen vaarasta esimerkiksi työhöntulotarkastuksen yhteydessä.

Myös kokeneet työntekijät tarvitsevat kemikaaliturvallisuuskoulutusta asioiden kertaamiseksi. Se on tarpeen varsinkin, jos työtehtävät muuttuvat, toiminnassa havaitaan virheitä tai jos otetaan käyttöön uusia menetelmiä, kemikaaleja tai suojaimia.

Perehdytykseen voi käyttää tätä pinnoitusyrityksille laadittua aineistoa.

Käy perehdytyksessä läpi nämä asiat

 • Työympäristö
 • Yleisimmät vaaratekijät (kemikaalit, tapaturmavaarat)
 • Työturvallisuus yrityksessä
 • Turvalliset työtavat
 • Työohjeet
 • Henkilönsuojaimet
 • Työsuojeluorganisaatio
 • Työterveyshuolto