Miten hyödynnät kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita?

Kemikaalin myyjän tulee toimittaa asiakkaalleen käyttöturvallisuustiedotteet kaikista kemikaaleista, jotka sisältävät haitallisia aineosia ja joita käytetään työssä.

Käyttöturvallisuustiedote on pääasiallinen kemikaalin vaaraominaisuuksia ja turvallista käyttöä kuvaava tietolähde. Kemikaalin myyjän tulee toimittaa asiakkaalleen käyttöturvallisuustiedotteet kaikista kemikaaleista, jotka sisältävät haitallisia aineosia ja joita käytetään työssä.

Kemikaalin vaaraominaisuuksia kuvaavat luokitukset ja merkinnät ilmoitetaan käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2. Vaarat ilmoitetaan punavalkomustilla varoitussymboleilla ja vaaralausekkeilla (H- tai R-lausekkeet). Turvalliseen käyttöön ohjaavat turvalausekkeet (P- tai S-lausekkeet). Samojen tietojen tulee löytyä pakkausetiketistä – lue aina vähintään ne!

Työnantaja vastaa siitä, että ajanmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat työntekijöiden luettavissa joko sähköisenä tai paperisena. Työpaikalla kannattaa sopia yhteisesti, missä ja miten niitä säilytetään sekä varmistaa, että kaikki löytävät ne tarvittaessa.

Työnantajan on lisäksi pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. (VNp 715/2001, §5)

Käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo tulee toimittaa pyynnöstä työterveyshuollolle. Työterveyshuollon on perehdyttävä niihin huolellisesti muun muasa voidakseen arvioida työn terveysvaarat sekä työntekijöiden altistumis- ja terveysseurantojen tarpeen.

Käyttöturvallisuustiedotteita käytetään muun muassa apuna riskinarvioinnissa ja työohjeiden laatimisessa. Niistä voidaan myös laatia työohjeisiin yhteenveto, joka sisältää kemikaalin nimen ja/tai muun varman tunnisteen, olennaiset vaaramerkinnät sekä ohjeet turvallisesta työtavasta, tiedot soveltuvista suojaimista ja toimenpiteistä tapaturmissa.

Jos saat oireita kemikaalien käsittelyyn liittyen tai työpaikalla sattuu kemikaalitapaturma, ilmoita asiasta työnantajalle ja hakeudu lääkäriin. Ota mukaan käyttöturvallisuustiedotteet tai vähintään kemikaalin etiketti.

Esimerkki epoksipinnoitteen kovetteen käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2:

-