Yrittäjä, ota työterveyshuolto tueksesi! Olemme koonneet tälle sivulle tietoa työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä sekä henkilöstölle että itsellesi.

Työterveyshuollon järjestäminen yritykselle

Yrittäjä/työnantaja tekee päätöksen siitä, mistä, millaisia ja miten laajoja työterveyshuoltopalveluja hankitaan. Ennen päätöstä työnantajan on kuultava työntekijöitä esim. työsuojelutoimikunnan tai yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksissa.

Yrittäjä/työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut joko

 • terveyskeskuksen työterveyshuollosta
 • kunnallisen liikelaitoksen tai osakeyhtiön työterveyshuollosta
 • työnantajien yhteiseltä työterveyshuoltoasemalta (esim. Työterveys ry)
 • lääkärikeskuksen työterveyshuollosta.

Käytännössä sinun yrittäjänä tulee ottaa itse yhteyttä työterveyshuoltopalveluiden tuottajiin ja tehdä tarjouspyyntö haluamistasi palveluista. Tarjouspyynnön voi usein tehdä myös palveluntarjoajien verkkosivujen kautta.

Tutustu palveluntuottajiin Työterveydeksi.fi-palvelussa

Yrittäjille on tehty myös oma A4-kokoinen tallennettava ja tulostettava ohje työterveyshuollon järjestämiseen.

Tutustu yrittäjien työterveyshuoltopalveluiden yhteishankintaan. Yhteishankintamallin avulla yrittäjien tai yritysten ryhmä voi hankkia työterveyshuoltopalvelut helposti, kätevästi ja laadun varmistaen.

Jos haluat syventyä aiheeseen, lataa itsellesi monipuolinen opas Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus (Työterveyslaitoksen julkaisu, 2017).

Lue alta vastauksia työterveyshuollon järjestämistä koskeviin kysymyksiin:

Työterveyshuolto on investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Työpaikan ja työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuusongelmien esiin nostaminen ajoissa maksaa sijoitetun euron 3-5-kertaisena takaisin.

Työterveyshuollosta saa muun muassa tällaisia hyötyjä:

 • Hyvinvoiva yrittäjä ja henkilöstö toimivat tehokkaasti ja viihtyvät työssään.
 • Hyvinvointi ja työkyky näkyvät työn laadussa ja tukevat yrityksen menestymistä.
 • Yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä sairauslomilta vältytään ja työhön paluuta tuetaan aktiivisesti.
 • Hyvinvoivan yrityksen maine houkuttelee hyviä työntekijöitä ja asiakkaita.

 

Kehittämispäällikkö Helena Palmgren kertoo videolla pienyrityksiä varten kehitetystä työterveyshuoltomallista.

Työterveyshuollon tarkka sisältö määräytyy aina yrityksessä tehtävän työn, työolosuhteiden ja työjärjestelyiden sekä työntekijöihin liittyvien tekijöiden perusteella.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu

 • työn ja työympäristön vaarojen ja kuormitustekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi
 • työterveyden ja työkyvyn edistäminen
 • työ- ja toimintakyvyn arviointi ja niiden tukeminen
 • ammattitautien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy, toteaminen ja seuranta
 • työtapaturmien torjunta
 • työhön paluun tukeminen
 • kuntoutukseen ohjaaminen.

Eli mitä työterveyshuolto käytännössä tekee:

 • Työpaikkaselvityksen tutustuen työpaikkaan yleensä käymällä paikan päällä, havainnoiden ja keskustelemalla yrittäjän/työnantajan sekä mahdollisuuksien mukaan myös työntekijöiden kanssa. Selvitetään, millaisia vaikutuksia työllä ja työympäristöllä on työntekijöiden terveyteen.
 • Riskinarvioinnin työpaikkaselvityksen yhteydessä, mikäli sitä ei ole tehty itse yrityksessä.
 • Antaa tietoja, neuvoja ja ohjausta terveyteen ja työhön liittyvistä asioista joko yksilöllisesti tai ryhmässä.
 • Edistää yhdessä työpaikan kanssa työyhteisön toimivuutta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa, kuten on esimerkiksi mukana työpaikan yhteisten työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Terveystarkastukset tarvittaessa tarvittaessa työntekijöille (riippuu työn vaatimuksista, onko jotain erityisvaatimuksia esim. ammattiliikenne, yötyö).
 • Arvioi yhdessä työpaikan kanssa työpaikan ensiapuvalmiustarpeen (mm. välineistö ja koulutettavien määrä) sekä voi mahdollisesti järjestää myös ensiapukoulutusta tai tietää ainakin, kuka järjestää.
 • Seuraa työntekijöiden sekä osatyökykyisten työssä pärjäämistä ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen.
 • Arvioi palvelujensa laatua, vaikuttavuutta ja kustannuksia.

Lisäksi työterveyshuoltoon voi kuulua erikseen sovittaessa sairaanhoitopalvelut (ei ole pakollinen, eli laki ei vaadi), joiden laajuus määritellään sopimuksessa. Kustannukset riippuvat sairaanhoidon laajuudesta ja käytettyjen palvelujen määrästä.

Mikäli työterveyshuoltopalvelut sisältävät sairaanhoidon, niin työntekijä voi sairastuessaan mennä työterveyshuoltoon lääkärin tai hoitajan vastaanotolle. Myös yrittäjä voi halutessaan hankkia sairaanhoidon osana työterveyshuoltopalvelujaan.

Kun yritys on löytänyt sopivan työterveyshuollon palveluntuottajan esimerkiksi Työterveydeksi.fi-palvelusta, on aika käynnistää yhteistyö.

Pienen yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö käynnistyy työterveyshuoltosopimusneuvottelulla. Siinä yrittäjä saa tietoa työterveyshuollon tarkoituksesta, palveluista ja siitä, miten työkyvystä huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.  Samalla sovitaan, sisältyykö yrityksen työterveyshuoltopalveluihin lakisääteisten, ennalta ehkäisevien palvelujen lisäksi sairaanhoito, jonka järjestäminen on vapaaehtoista.

Työpaikalla tapahtuvan sopimusneuvottelun yhteydessä työterveyshuollon ammattihenkilö tutustuu työpaikkaan ja yritykseen sekä keskustelee yrityksen edustajan ja henkilöstön kanssa yrityksen työterveystarpeista ja mahdollisista toiveista työterveyshuollolle. Työterveyshuollon toiminnan alustava suunnittelu käynnistyy sopimusneuvottelun yhteydessä.

Suositeltavaa on, että työterveyshuoltopalvelun tuottajan edustajana toimii työterveyshuollon ammattihenkilö (työterveyshoitaja tai -lääkäri), joka sopimuksen syntyessä toimii yrityksen työterveyshuollon yhteyshenkilönä ja toteuttajana. Yrityksen edustajalle selvitetään pienten yritysten työterveyshuoltopalvelun tavoitteet, sisältö ja palveluprosessi. Selvitys pienten yritysten työterveyshuoltopalvelusta annetaan kirjallisesti ja suullisesti.

Kannattaa ottaa selvää, onko työterveyshuollon tuottajalla käytössä PIRA-palvelu, joka helpottaa työterveysyhteistyötä pienyrityksen kanssa ja auttaa yritystä myös omassa riskienarvioinnissa.

Työterveyshuoltopalveluista tehdään aina kirjallinen sopimus, johon kirjataan, mitä palveluja sopimukseen sisältyy ja mihin asti sopimus on voimassa. Sopimuksessa on mainittava työterveyshuoltopalveluja tuottavan yksikön sijainti ja aukioloajat sekä kenen kanssa työterveyshuolto tekee yhteistyötä työterveyshuoltopalveluidensa tuottamisessa. Sopimuksen tulee sisältää ainakin lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut. Näiden lisäksi sopimus voi sisältää työnantajan vapaaehtoisesti kustantaman työterveyspainotteisen sairaanhoidon.

Sopimuksesta on käytävä ilmi:

 • työterveyshuollon yleiset käytännön asiat (sijainti, aukiolo jne.)
 • palvelujen sisältö ja laajuus
 • sopimuksen kesto.

Työterveyshuollon edustaja ohjaa työnantajaa tiedottamaan työntekijöille sopimuksesta ja sopimuksen mukaisen toiminnan suunnittelusta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuoltopalvelusopimus säilytetään työpaikalla niin, että se on kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Työterveyshuollon ja työpaikan tapaamisia tulisi olla vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli tehdään muutoksia, ne kirjataan aina sopimukseen. Työterveyspalvelujen järjestäminen, palvelujen hankinta, sopimuksen tekeminen sekä yhteistyön ja -toiminnan käynnistäminen liittyvät tiiviisti yhteen ja näihin kannattaa panostaa ajallisesti, kaikkia palvelevan hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Laadittavan sopimuksen ja toiminnan tavoitteena on yhdessä edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä tukea työntekijän ja työyhteisön työ- ja toimintakykyä eri vaiheissa.

Kun kirjallinen työterveyshuoltopalvelusopimus on tehty, sovitaan työnjaosta: mitä työterveyshuolto tekee työkyvyn tukemiseksi ja mitkä asiat ovat yrityksen vastuulla. (Tästä lisää kohdassa Miten toiminta suunnitellaan?)

Työterveyshuollon toiminta perustuu aina yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin. Ne selvitetään terveystarkastuksilla, joissa hyödynnetään henkilöstön omaa arviota terveydestään ja työkyvystään sekä työpaikkaselvityksellä, jossa arvioidaan työn ja työympäristön myönteiset ja kielteiset vaikutukset terveyteen. Samalla työterveyshuolto voi auttaa pienen yrityksen riskinarvioinnissa, jonka tekeminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin.

Pienen yrityksen ja työterveyshuollon yhteistoimintaa ohjaa toimintasuunnitelma. Suunnitelma tehdään aina kirjallisena, ja siihen sisältyy kustannusarvio.

Jos pienen yrityksen kanssa tehty sopimus ennalta ehkäisevästä työterveyshuoltopalvelusta, toimintasuunnitelma sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Työterveyshuolto on yhteydessä yritykseen vuosittain.
 • Työpaikkaselvitykset ja tarvittaessa riskinarviointi tehdään sovituin väliajoin tai tarpeen mukaan.
 • Yrityksen henkilöstö arvioi itse terveyttään, työtään ja työolojaan 1-3 vuoden välein.
 • Terveystarkastukset erityisen sairastumisvaaran vuoksi tehdään niitä koskevien erillisten ohjeiden mukaisesti, muut tarkastukset tehdään itsearviontien pohjalta tai asiakkaan omasta pyynnöstä.
 • Työterveyshuolto antaa suosituksia toimista työkyvyn ylläpitämiseksi ja neuvoo niiden toteuttamisessa.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan lisäksi, miten työterveyshuolto osallistuu työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukemiseen työpaikalla, miten työterveyshuollon toimintaa ja yhteistyötä yrityksen kanssa arvioidaan sekä mahdolliset vapaaehtoiset työterveyshuollon palvelut (esim. sairaanhoito).

Jatkossa työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään sovituin väliajoin niin, että palvelut vastaavat yrityksen muuttuvia tarpeita ja tilanteita.

Jos työterveyshuolto käyttää PIRA™-palvelua, toimintasuunnitelma on mahdollista tehdä ja päivittää verkossa.

Työterveyshuollon kustannukset muodostuvat ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden palkoista, huoneistokustannuksista, IT-kustannuksista, laite-ja tarvikekustannuksista, jatkokoulutuskustannuksista ja työterveysaseman perustamiskustannuksista sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannuksista.

Työterveyshuollon kustannukset riippuvat palvelujen käytöstä ja sopimuksen laajuudesta. Kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää myös sairaanhoidon, maksaa keskimäärin noin 145 euroa työntekijää kohti vuodessa.

Laskutus tapahtuu yleensä käytetyn ajan ja tehtyjen tutkimusten mukaan. Lisäksi laskutetaan perusmaksua, joka määräytyy työterveyshuollon piirissä olevien työntekijöiden lukumäärän mukaan ja on yleensä noin kolme euroa / henkilö / kuukausi.

Kela korvaa noin 60 % työterveyshuollon lakisääteisen, ennalta ehkäisevän toiminnan kuten työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten kustannuksista ja 50 % yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon kustannuksista, kun kustannukset eivät ylitä Kelan asettamaa vuotuista enimmäismäärää.

Terveyskeskus laskuttaa kustannuksista yrittäjältä 50 % ja hakee lopuille korvausta Kelalta. Yksityisen työterveyshuoltotuottajan palveluita käytettäessä yrittäjä hakee itse korvausta Kelalta.

Enimmäismäärä on työntekijäkohtainen vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja työnantajakohtainen enintään 9 henkilöä työllistäville. Loput kustannuksista ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoista menoa.